Celem Rady jest wspieranie włączania problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych oraz wypracowanie rekomendacji w tym zakresie, a także wspieranie edukacji i integracji migrantów i uchodźców.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Działania mające na celu włączanie problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych;
  2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących edukacji i integracji migrantów i uchodźców na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych;
  3. Tworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
  4. Współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi w zakresie wspierania edukacji i integracji migrantów i uchodźców;
  5. Współpracę z uczelniami zagranicznymi dotyczącą wymiany dobrych praktyk w zakresie włączania problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych;
  6. Podnoszenie świadomości społecznej środowiska akademickiego dotyczącej funkcjonowania w społeczeństwie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa;
  7. Wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących edukacji i integracji migrantów i uchodźców.
  8. Opiniowanie projektów zmian prawa oraz polityk w zakresie edukacji i integracji migrantów i uchodźców.

 Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców (logo)

Porozumienie w sprawie powołania Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

 

Skład Rady

Przewodnicząca
dr hab. Marta Szymańska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Wiceprzewodniczące
dr hab. Ewa Borowiec (Uniwersytet Śląski)
dr Karolina Mazurowska (Uniwersytet SWPS)

Członkowie założyciele
Członkowie

 

Imię i nazwisko

Uczelnia

e-mail

dr hab. Ewa Borowiec

Uniwersytet Śląski,

ewa.borowiec@us.edu.pl

dr Ewa Dąbrowa

APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej 

edab@aps.edu.pl

Hanna Dobrzyńska

IOM

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

hdobrzynska@iom.int

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska

UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

agnieszka.hennel-brzozowska@up.krakow.pl

dr Dorota Jaworska

UG

Uniwersytet Gdański

dorota.jaworska@ug.edu.pl

dr hab. prof. AP Wanda Kamińska

AP

Akademia Pomorska w Słupsku

wanda.kaminska@apsl.edu.pl

dr Anna Linka

USZ

Uniwersytet Szczeciński

anna.linka@usz.edu.pl

dr Karolina Mazurowska

SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

kmazurowska@swps.edu.pl

Katarzyna Oyrzanowska

UNHCR

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR w Polsce

oyrzan@unhcr.org

dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens

UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

malgorzata.pamula-behrens@up.krakow.pl

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

UJ

Uniwersytet Jagielloński

dorota.praszalowicz@uj.edu.pl

dr hab. prof. UP Marta Szymańska

UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

marta.szymanska@krakow.pl