Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz burmistrz gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa

2 marca 2023 roku Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz burmistrz gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa podpisali porozumienie o współpracy między naszą Alma Mater a gminą Ciężkowice przy współpracy z Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach.

Zakres umowy obejmuje współpracę w dziedzinie nauczania, działalności naukowo-badawczej oraz współpracę polegającą na odbywaniu między innymi praktyk i staży studentów.

Cele umowy będą realizowane w: dziedzinie nauczania (poprzez wymianę doświadczeń w metodyce nauczania i edukacji, organizowanie praktyk studenckich), dziedzinie badań naukowych (poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymianę informacji naukowo-badawczej, koordynację badań naukowych, wymianę rezultatów badań w uzgodnionej tematyce, możliwość publikowania rezultatów w tych dziedzinach, organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów), dziedzinie wymiany studenckiej (poprzez stwarzanie warunków umożliwiających studentom podejmowanie badań, prowadzenie wspólnych programów badawczych, organizowanie praktyk studenckich).

uczestnicy spotkania

W spotkaniu wzięli także udział Dyrektor Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach Andrzej Jarocha oraz Kierownik ds. Edukacji Ekologicznej Monika Kwaśniewicz.