Strategia Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023–2030 (okładka)

Łacińska sentencja „Tempora mutantur et nos mutamur in illis” („Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi”) stanowi motto Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na lata 2023–2030, która została przyjęta przez Senat UP 19 grudnia 2022 roku. Dokument określa kierunki rozwoju uczelni oraz cele, które w kolejnych latach będą realizowane.

Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023–2030 rozpoczęły się w grudniu 2021 roku i były prowadzone przez zespół powołany przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka. W skład zespołu weszli reprezentanci kadry akademickiej, administracji oraz władze uczelni. Dokument został przygotowany na podstawie szczegółowej analizy aktów prawnych (obejmujących zarówno zarządzenia wewnętrzne uczelni, jak i prawodawstwo na szczeblu krajowym i unijnym), a strategiczne cele i działania zostały ustalone zarówno na podstawie diagnozy opartej na danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne uczelni, jak i na statystykach publicznych i dostępnych raportach badawczych.

W strategii na lata 2023–2030 zaakceptowano, że Uniwersytet to wiodący ośrodek akademicki, kształcący kadry oraz wdrażający rozwiązania programowe dla systemu edukacji w Polsce. UP jest także uczelnią, która prowadzi najwyższej jakości badania naukowe oraz ma troszczyć się o społeczną odpowiedzialność.

W dokumencie podkreślono także, że uczelnia powinna być sprawnie zarządzaną instytucją o stabilnej pozycji finansowej.

Zespół zaproponował cztery strategiczne obszary rozwoju Uczelni: (1) Dydaktyka i kształcenie, (2) Badania naukowe i rozwój dyscyplin, (3) Społeczna odpowiedzialność nauki oraz (4) Zarządzanie Uniwersytetem. Dla każdego z obszarów określono ogólne cele strategiczne, którymi są doskonałość kształcenia, doskonałość naukowa, Uniwersytet dla społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój organizacji, a dla każdego z obszarów określono szczegółowe cele strategiczne i wynikające z nich cele operacyjne.

 

Obszar I. Dydaktyka i kształcenie

Doskonałość kształcenia to jeden z priorytetów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Efektywne kształcenie studentów realizowane w atrakcyjny sposób, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz w formach umożliwiających interakcję uczeń – mistrz to gwarancja wyposażenia przyszłych absolwentów w kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz przygotowanie ich do elastycznego działania w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

UP podnosi jakość kształcenia również poprzez stałe doskonalenie warsztatu dydaktycznego pracowników realizujących zajęcia programowe dla studentów oraz osób spoza Uniwersytetu (trzecia misja uczelni), a także poprzez ścisłą współpracę z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego i organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kształtowania rozwiązań nowoczesnego systemu edukacji w Polsce.

 • Ogólny cel strategiczny: Doskonałość kształcenia
  • Szczegółowe cele strategiczne:
   • Wysoka jakość kształcenia akademickiego
   • Konkurencyjność studentów i absolwentów na rynku pracy, w tym w szczególności nauczycieli
   • Kształcenie kadry oraz wdrażanie rozwiązań systemowych w obszarach edukacji i usług publicznych w Polsce
   • Doskonalenie kształcenia w oparciu o ideę uczenia się przez całe życie
   • Umiędzynarodowienie kształcenia

 

Obszar II. Badania naukowe i rozwój dyscyplin

Dążenie do doskonałości naukowej poprzez stałe wzmacnianie obszaru badań naukowych oraz rozwoju dyscyplin to pod­stawa funkcjonowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ugruntowanie pozycji UP oraz osiąganie sukcesów w strategicznych obszarach badań Uniwersytetu Pedagogicznego (SOB UP) możliwe jest m.in. dzięki rozwojowi naukowemu kadry UP, zwiększaniu udziału uczelni w strukturach międzynarodowych oraz poprzez tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu badań, w tym także wzmacnianie infrastrukturalnej bazy narzędziowej.

 • Ogólny cel strategiczny: Doskonałość naukowa
  • Szczegółowe cele strategiczne:
   • Doskonałość naukowa w strategicznych obszarach badawczych Uniwersytetu Pedagogicznego (SOB UP)
   • Rozwój międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej
   • Współpraca naukowo-badawcza z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Obszar III. Społeczna odpowiedzialność nauki

Społeczna odpowiedzialność nauki to obszar, na którego rozwój UP kładzie szczególny nacisk. Niezwykle ważny jest udział jednostki szkolnictwa wyższego w zwiększeniu dostępności do wiedzy oraz osiągnięć nauki, kultury i sztuki, zwłaszcza tych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, dla szerokiego grona odbiorców. Propagowanie idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju oraz podejmowanie działań wpływających na rozwój społeczeństwa i kształtowanie postaw obywatelskich to wyzwania stojące przed odpowiedzialnym społecznie uniwersytetem.

 • Ogólny cel strategiczny: Uniwersytet dla społeczeństwa
  • Szczegółowe cele strategiczne:
   • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
   • Transfer wiedzy
   • Zaangażowanie społeczne

 

Obszar IV. Zarządzanie Uniwersytetem

Aby sprostać realiom naukowym i dydaktycznym, uczelnia musi stanowić sprawnie i efektywnie działający podmiot oparty na stabilnych fundamentach. Zbilansowane zasoby finansowe, infrastrukturalne oraz kadrowe, zoptymalizowana struktura organi­zacyjna, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo, skuteczna komunikacja i wdraża­nie rozwiązań wpływających na dostępność UP pozwalają na skuteczne zarządzanie Uniwersytetem.

 • Ogólny cel strategiczny: Zrównoważony rozwój organizacji
  • Szczegółowe cele strategiczne:
   • Rozwój zasobów personalnych Uczelni
   • Zrównoważony rozwój zasobów majątkowych Uczelni (infrastruktura), w tym dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami
   • Doskonalenie systemu zarządzania finansami Uczelni
   • Optymalizacja potencjału informatycznego Uczelni
   • Dbałość o pozytywny wizerunek Uczelni oraz skuteczna komunikacja
   • Efektywne zarządzanie Uniwersytetem

Strategia zawiera również informacje na temat procesu jej wdrożenia, monitoringu i ewaluacji. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023–2030 jej realizacja odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym planem wdrożeniowym, w którym określone zostały działania i jednostki merytoryczne odpowiedzialne za ich wcielenie, a także termin ich realizacji, wskaźniki i sposób monitorowania. Poszczególne działania określone w planie wdrożeniowym zostaną przekazane do realizacji właściwym jednostkom organizacyjnym, zgodnie z zakresem ich kompetencji. Odpowiedzialnym za koordynowanie i wdrażanie Strategii jest Dział Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a nadzór nad realizacją Strategii powierzony został Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robertowi Stawarzowi, prof. UP.

W słowie wstępnym do Strategii Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek napisał: „Ostatnie lata przypomniały nam wszystkim, jak bardzo zmienia się otoczenie, a wraz z nim warunki funkcjonowania, oczekiwania i wyzwania. Musimy na nie stale odpowiadać.

Jestem przekonany, że w tych zmianach możemy odgrywać także sprawczą rolę i w ten sposób kształtować przyszłość. Chcę podkreślić, że przyjętą «Strategię» traktuję jako nasze zobowiązanie wobec pracowników, studentów, otoczenia zewnętrznego i szerzej całego społeczeństwa. Wierzę, że wspólnie będziemy realizować wyznaczone działania i osiągać zamierzone cele”.

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023–2030