Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisują porozumienie o współpracy między obiema uczelniami

Dziś, 14 grudnia 2022 roku w Warszawie Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek oraz Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisali porozumienie o współpracy między obiema uczelniami.

Porozumienie zakłada wszechstronną współpracę wykorzystującą posiadany potencjał obu ośrodków w zakresie działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej. W podpisanym dokumencie zawarto katalog form współpracy, obejmujący miedzy innymi zgłaszanie propozycji oraz realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć, organizację konferencji, sympozjów, seminariów, sesji, debat i paneli dyskusyjnych, prowadzenie wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, przygotowywanie i wydawanie monografii naukowych oraz publikacji w czasopismach naukowych.

Istotnym elementem porozumienia jest także inicjatywa tworzenia i prowadzenia wspólnych kierunków studiów, wspólne kształcenie studentów i doktorantów, organizowanie staży i praktyk oraz doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym organizację wspólnych szkoleń i studiów podyplomowych.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisują porozumienie o współpracy między obiema uczelniami
fot. WAT

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Wojskowa Akademia Techniczna deklarują również wolę organizacji wymiany i wizyt studyjnych studentów i doktorantów i wizyt kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udział w stażach naukowych.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierza Bernackiego. W podpisaniu porozumienia wziął także udział Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

uczestnicy spotkania

uczestnicy spotkania
fot. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego została powołana do życia ustawą z 1951 roku. Jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Uczelnia kształci podchorążych i studentów, kadrę badawczą i dydaktyczną oraz prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych, w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa.

polska-zbrojna.pl: WAT wesprze krakowską uczelnię – materiał dotyczący porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną