studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego, zasad organizacji i funkcjonowania działalności medialnej i systemów komunikowania społecznego. Zna teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji, przepływu i projektowania informacji cyfrowej w komunikacji profesjonalnej: kulturalnej, naukowej, artystycznej i biznesowej.

Jest ekspertem w doborze i właściwym posługiwaniu się metodami, technikami i narzędziami wykorzystywanymi w komunikacji cyfrowej. W stopniu zaawansowanym przygotowuje publikacje do druku, tworzy przekazy informacyjne w warstwie tekstowej, graficznej i multimedialnej, zna sposoby ich analizowania oraz promowania w społeczeństwie informacyjnym. Absolwent biegle posługuje się językiem komunikacji wizualnej oraz dobiera adekwatne strategie projektowania, badania i wizualizowania przestrzeni informacyjnych. Zna uwarunkowania prawne, marketingowe i ekonomiczne działalności informacyjnej, wydawniczej, medialnej i artystycznej oraz jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy oraz elastycznego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie minimum B2+. Zdobywa przygotowanie do pracy w organizacjach zajmujących się zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowym, a także projektowaniem ekosystemów informacyjnych. Jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami nauki, kultury, mediów, biznesu i edukacji. Posiada przygotowanie do prowadzenia i koordynowania działalności marketingowej i promocyjnej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze specjalisty zarządzania informacją i publikowania cyfrowego, researchera, menedżera informacji, pracownika wydawnictwa oraz w sektorze związanym z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zdobyte kwalifikacje uprawniają do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, mediach, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych oraz innych zajmujących się zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do podjęcia nauki na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) oraz studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji