studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych, uzupełnioną o elementy wiedzy o sztuce, stanowiących podstawę działalności w zakresie zarządzania informacją i publikowania cyfrowego. Potrafi praktycznie zastosować wiedzę dotyczącą sprawnego i efektywnego doboru, selekcji, tworzenia, wizualizacji i udostępniania komunikatów informacyjnych. Absolwent wie, jak dobierać i posługiwać się właściwymi metodami zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz wykorzystuje odpowiednie narzędzia. Zna prawo i pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa medialnego oraz jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy oraz kompetentnego i etycznego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i wizualizowania przestrzeni informacyjnych. Ma kompetencje pozwalające na odpowiedzialne zarządzanie i funkcjonowanie w sektorze usług informacyjnych i medialnych oraz współpracę z przedstawicielami nauki, biznesu i edukacji. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie minimum B2. Jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze specjalisty zarządzania informacją, infobrokera, researchera, menedżera informacji oraz w sektorze związanym z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zdobyte kwalifikacje uprawniają do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, mediach, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych oraz innych zajmujących się zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent uzyskuje prawo do dalszej nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji