studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii i informatyki, oparte na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie potrzebę zastosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów wynikających ze złożoności systemów biologicznych. Potrafi formułować i rozwiązywać podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu metod informatycznych. Jest przygotowany do uzyskiwania informacji biologicznej, zarówno w laboratorium, jak i z ogólnie dostępnych baz danych, oraz jej opracowywania i przetwarzania odpowiednimi metodami. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz ma wiedzę umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu informatyki i biologii.

Absolwent potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności zawodowe, zna zasady prawne i etyczne, którymi powinien kierować się w pracy zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach naukowych zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjalista w zakresie metod bioinformatycznych,
  • instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki,
  • diagnostyce medycznej,
  • projektowaniu terapii,
  • w firmach agrobiotechnologicznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych. Może podjąć pracę w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podyplomowych.


Kontakt

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
ibnz@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi