studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kognitywistyki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki w zakresie, w jakim dyscypliny te dotyczą problematyki kognitywistycznej, to jest biologicznych (neurofizjologicznych) mechanizmów poznawczych i komunikacyjnych, ich językowych uwarunkowań, a także ich komputerowych modeli. Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z filozofii umysłu i epistemologii oraz psychologii poznawczej. Ponadto ma wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych, które wiążą się z badaniami prowadzonymi we wspomnianych dyscyplinach. W rezultacie dobrze zna naturę człowieka, jego system motywacyjno-emocjonalny, różne formy myślenia i komunikowania się oraz dysponuje umiejętnościami, które pomagają współpracować z innymi i sprawnie działać w świecie.

Posiada podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych w ramach wymienionych szczegółowych dyscyplin nauk o poznaniu, budowania i oceny wartości argumentów w filozofii umysłu, a także podstawowe umiejętności konstruowania algorytmów i programowania w jednym z popularnych języków programowania. Orientuje się w szerokim zakresie problematyki dyscyplin szczegółowych, dzięki czemu potrafi rozpoznać charakter problemów badawczych i przyporządkować je do odpowiedniej dziedziny. Dąży do pogłębienia wiedzy w wybranej dziedzinie nauki. Rozumie hipotetyczny charakter wiedzy empirycznej i jest gotów na zmianę przekonań w świetle nowych faktów i teorii. Rozpoznaje i uznaje odpowiedzialność etyczną wiążącą się z pracą naukową, w szczególności w związku z badaniami prowadzonymi na istotach ludzkich i zwierzętach.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku kognitywistyka pierwszego stopnia dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka, czyli wiedzą z obszaru psychologii poznawczej, neurobiologii i neuropsychologii, filozofii umysłu i językoznawstwa kognitywnego. Ma wiedzę z zakresu informatyki i języków programowania oraz na temat modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych. Ponadto dysponuje poznaniem i umiejętnościami z logiki i metodologii, dzięki czemu potrafi myśleć dokładnie, celowo i krytycznie oraz odpowiednim poznaniem z dziedziny etyki, przez co jest odpowiedzialny i rozumie potrzebę działania zgodnie z obowiązującymi standardami moralnymi. Ma ogólną wiedzę humanistyczną oraz z zakresu nauk społecznych.

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług, w dziedzinie kreowania wizerunku i reklamy, poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź neuropsychologii, po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych (data science).

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych, w tym w szczególności na kierunkach związanych z filozofią, psychologią, językoznawstwem i informatyką..

 

Kontakt

Instytut Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Socjologii