Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia i koordynowania działalności archiwalnej Uczelni. Wykonuje zadania informacyjne, usługowe, dydaktyczne oraz badawczo-naukowe. Działalność archiwalna prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Szczegółowy zakres i zasady funkcjonowania Archiwum określają akty zarządzania wewnętrznego.

Głównymi zadaniami Archiwum są:

  • gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej powstającej w toku działalności Uczelni;
  • przeprowadzanie procesu brakowania i nadzór nad niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął;
  • przeprowadzanie kwerend na potrzeby osób prywatnych, prawnych i instytucji publicznych.

 

Kierownik

dr Liliana Kaczor
liliana.kaczor@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Podchorążych 2, pokój 7sp
telefon 12 662 61 27
archiwum@up.krakow.pl

strona internetowa Archiwum

 

Biblioteka Główna rozwija się jako biblioteka hybrydowa, łącząca harmonijnie zadania biblioteki tradycyjnej z biblioteką elektroniczną, przekształcając się w uczelniane centrum informacji i edukacji, które zapewnia użytkownikom osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauczaniu, studiowaniu i badaniach naukowych. Posiada księgozbiór tradycyjny i elektroniczne źródła informacji ze wszystkich dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie.

Zapewnia użytkownikom dostęp do ponad 350 000 książek drukowanych w języku polskim i językach obcych, prawie 40 000 czasopism polskich i zagranicznych i około 3000 zbiorów specjalnych. Wypożycza również czytniki e-booków i udostępnia czytelnikom 29 stanowisk komputerowych. Do dyspozycji użytkowników pozostaje aktualnie około 60 000 książek elektronicznych (online) w językach obcych, ponad 1000 tytułów książek elektronicznych w języku polskim (online), około 12 000 tytułów czasopism elektronicznych o zasięgu międzynarodowym dostępnych w bazach polskich i zagranicznych (w tym: IBUK, Web of Science, Proquest, Scopus, C.E.E.O.L., Academica).

 

Władze

p.o. Dyrektor
mgr Jarosław Miszczyk
jaroslaw.miszczyk@uken.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr Marcin Kania
marcin.kania@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Podchorążych 2
telefon 12 662 63 61
sekretbg@up.krakow.pl

strona internetowa Biblioteki Głównej

Centrum Języków Obcych prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów, a ponadto lektorat języka łacińskiego na kierunku filologia polska oraz na wybranych kierunkach w Instytucie Neofilologii.

Uczestnictwo w lektoratach prowadzonych w Centrum umożliwia osiągnięcie poziomu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz standardami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Na studiach pierwszego stopnia lektoraty rozpoczynają się od drugiego semestru pierwszego roku studiów i kończą egzaminem po czwartym semestrze. Obejmują one 110 godzin rozłożonych na trzy semestry (40 + 40 + 30 godzin) na studiach stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych rozłożonych na cztery semestry (30 + 25 + 25 + 30 godzin).

Na studiach drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wprowadzono specjalistyczny lektorat w wymiarze 15 godzin.

Centrum Języków Obcych oferuje również kursy w ramach wykładów ogólnouczelnianych, takie jak Business English czy English at Work.

 

Władze

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska
hanna.rybkowska@uken.krakow.pl 


Kontakt

Podchorążych 2, pokój 463
telefon 12 662 63 58, 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Języków Obcych

Misją Centrum jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów, które powstają w odpowiedzi na realne problemy współczesnych społeczeństw w obszarze gospodarki, nowych technologii, transportu, sektora kultury, usług publicznych, rynku pracy, czy edukacji. Misja ta realizowana jest w oparciu o interdyscyplinarne zespoły badawcze utworzone w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym, instytucjami i jednostkami administracji publicznej, centrami transferu technologii i i innymi ośrodkami naukowymi. Centrum tworzy innowacyjne rozwiązania poprzez generowanie wiedzy, która może być wykorzystana do realizacji konkretnych przedsięwzięć na drodze prac badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN
mariusz.dzieglewski@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Jęczmienna 9
telefon 12 662 79 41, 511 395 284
inlab.biuro@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Badań i Innowacji „In-Lab”

Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium” pełni rolę nowoczesnej placówki, której celem jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-badawczego w zakresie nauk o bezpieczeństwie w ich holistycznym ujęciu (społecznym, militarnym, zdrowotnym, szkolnym).

Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez: badania naukowe, projekty edukacyjne, działalność dydaktyczną, działalność szkoleniową, działalność ekspercką, rozwój aparatury badawczej, realizację projektów wdrożeniowych.

Do zadań Centrum należy między innymi: prowadzenie interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie kompetencji kluczowych; prowadzenie doradztwa w zakresie bezpieczeństwa; tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, diagnostycznych, edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, kursów i warsztatów; prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej, a także badawczo-naukowej oraz współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi, naukowymi, firmami; przygotowywanie publikacji naukowych, materiałów szkoleniowych, filmowych i interaktywnych, związanych z realizacją celów Centrum.

 

Władze

Dyrektor
mgr Andrzej Ziarko
andrzej.ziarko@uken.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UKEN
przemyslaw.wywial@uken.krakow.pl

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to jedyna tego typu uniwersytecka jednostka w Polsce, zajmująca się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W skład instytucji, utworzonej w 2011 roku, wchodzą: Jednostka badawcza, Muzeum oraz Biblioteka i Archiwum. Zakres działalności obejmuje między innymi rejestrowanie notacji świadków historii – w Polsce i zagranicą (Wielka Brytania, Kanada, Australia, USA, Izrael, RPA, Rumunia, Uganda, Kazachstan, Serbia), gromadzenie materiałów archiwalnych, produkcję filmów dokumentalnych, tworzenie wystaw, działalność edukacyjną oraz wydawanie publikacji naukowych. Przykładowo w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum wydało pięć tomów z cyklu „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”. Od 2014 roku Centrum uznawane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Specjalne Miejsce Pracy Badawczej (tzw. SPUB). Realizując swoje cele statutowe Centrum współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi, naukowymi w Polsce i za granicą. Prace Centrum wpisują się w kanon działań, mających na celu ocalenie polskiego dziedzictwa narodowego.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN
hubert.chudzio@uken.krakow.pl

 

Kontakt

Fort Skotniki
ul. Kozienicka 24
telefon 797 996 384
centrumdokumentacji@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Chór Mieszany Educatus Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstał w kwietniu 2000 roku z inicjatywy profesora Adama Korzeniowskiego. Skład istniejącego wówczas chóru żeńskiego, założonego w ramach zajęć fakultatywnych dla studentów, został w niedługim czasie przekształcony w skład mieszany. Na przestrzeni lat chór zmienił swój status z organizacji studenckiej w akademicką, dzięki czemu ci, którzy ukończyli studia, mogą na dłużej zostać w jego szeregach. Od 2000 roku skład chóru zasilają nie tylko studenci i absolwenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ale również młodzi ludzie związani z innymi krakowskimi uczelniami oraz studenci z innych krajów.

Chór Educatus wykonuje muzykę chóralną różnych epok i stylów. Reprezentuje Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiena różnego rodzaju festiwalach, konkursach i koncertach, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Z zaangażowaniem bierze udział w uroczystościach odbywających się na Uczelni, począwszy od inauguracji każdego roku akademickiego, poprzez muzyczną oprawę Święta Uczelni, konferencji naukowych, po wspólne kolędowanie z pracownikami Uniwersytetu, młodzieżą oraz studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Chór wydał dwie płyty: „Muzykę chóralną” (2004), zawierającą utwory religijne, świeckie i okolicznościowe oraz „Kolędy polskie i europejskie” (2008).

 

Władze

Dyrygent i Kierownik Artystyczny
prof. dr hab. Adam Korzeniowski

 

Kontakt

chor.educatus@gmail.com