Prezentujemy Państwu projekt Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować na adres statut@up.krakow.pl.

29 kwietnia 2019 r. wprowadzono w życie Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który został przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 4/17.04.2019. Tym samym moc traci Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nowelizacji Statutu Uczelni.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 23 pkt 2, § 31-36, § 40-42, oraz przepisów działu VIII, które wchodzą życie z dniem uchwalenia Statutu.

Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Dyrektorzy Instytutów

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP
dr Marta Karamańska

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Zastępca
dr Iwona Pietrzkiewicz

 

 

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Teresa Muryn, prof. UP
dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UP

 

 

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
prof. dr hab. Janusz Majcherek

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

 

 

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. Andrzej Piasecki

Zastępcy
dr Małgorzata Kmak
dr Agata Nodżak

 

 

Dyrektor Instytutu Politologii
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke

Zastępcy
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
dr Ryszard Kozioł

 

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Olga Wasiuta

Zastępcy
dr Marek Pietrzyk
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP

 

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

Zastępcy
dr Olga Wyżga
dr Hanna Stępniewska-Gębik

 

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka

Zastępcy
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
dr Magdalena Grochowalska

 

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Danuta Wolska, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
dr Ewa Dyduch

 

 

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

Zastępca
dr Krzysztof Chaczko

 

 

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii
dr Jan Franczyk

 

 

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
dr hab. Łukasz Murzyn

Zastępca
dr Krzysztof Marchlak

 

 

Dyrektor Instytutu Grafiki i Wzornictwa
prof. dr hab. Grażyna Brylewska

Zastępca
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP

 

 

Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów
dr hab. Jakub Pierzchała

Pełniący obowiązki zastępcy
mgr Jacek Złoczowski

 

 

Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
dr Grzegorz Rut

 

 

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Geografii
dr Tomasz Rachwał

Zastępcy
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Wioletta Kilar

 

 

Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg

Zastępcy
dr Bożena Rożek
dr Ireneusz Krech

 

 

Dyrektor Instytutu Fizyki 
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP

Zastępca
dr Renata Bujakiewicz-Korońska

 

 

Pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu Informatyki
dr Anna Stolińska

Zastępca
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
Pełniąca obowiązki zastępcy
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

 

 

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

Zastępcy 
dr inż. Paweł Kurtyka
dr Renata Staśko

 

Pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka

 

Dyrektorzy pozostałych jednostek UP


Dyrektor Centrum Języków Obcych
mgr Hanna Rybkowska

Zastępca
mgr Renata Muszyńska

 

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
mgr Piotr Pastuszko

Zastępcy
mgr Krystyna Sterkowicz
mgr Paweł Leja

 

 


Dyrektor Biblioteki Głównej
dr Stanisław Skórka

Zastępca
dr Renata Zając

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2017 Rektora z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów.
 
Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 
Dokument zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.
 

Powołano Dziekanów Wydziałów, Przewodniczących Rad Dyscyplin i Pełnomocników Rektora ds. Dyscyplin:

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych – prof. dr hab. Piotr Borek
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia – dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia – dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia – dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Językoznawstwo – prof. dr hab. Stanisław Koziara
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo – dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo – prof. dr hab. Paweł Próchniak
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo – dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika – dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji – prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie – prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny – dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Matematyka – dr hab. Eliza Jabłońska, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne – dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne – dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Sztuki – dr hab. Łukasz Murzyn
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki – dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP

 

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Informatyka – dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Inżynieria Materiałowa – dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – prof. dr hab. Grażyna Wrona
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne – dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse – dr hab. Janina Pach, prof. UP
Pełniąca Obowiązki Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Sztuce – dr Małgorzata Kaźmierczak
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku – dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Socjologia – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP
Pełniacy Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Dyscypliny Psychologia – dr Łukasz Krzywoszański

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak powołał dr. hab. Władysława Marka Kolasę, prof. UP na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Zadania dyrektora

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie szkołą doktorską;
  • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  • organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  • monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  • powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  • sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  • podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  • współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  • wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  • dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  • sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  • przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  • przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  • współpraca z samorządem doktorantów.
 2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
  i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek 13 kwietnia 2022 roku powołał Komisję ds. Realizacji Programu IDUB Uniwersytetu Pedagogicznego. W jej składzie znaleźli się:

 • dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący,
 • dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP,
 • dr Piotr Pokora, prof. UP,
 • dr Katarzyna Jagielska,
 • dr Konrad Meus.

Zadaniem Komisji jest opracowanie list rankingowych oraz udzielenie rekomendacji w ramach konkursu IDUB i przedstawienie ich Rektorowi.

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.14.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji Programu IDUB Uniwersytetu Pedagogicznego