Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia niestacjonarne jednolite magisterskie).

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Rok akademicki 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 maja 2022 roku cudzoziemcy odbywający naukę na studiach stacjonarnych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w dwóch równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 28 października 2022 roku
  • II rata – do 15 marca 2023 roku

Cudzoziemcy korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez Dyrektora Instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego. Opłata za wpis warunkowy nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach stacjonarnych, powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce, wnoszą jednorazową opłatę do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.33.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023