Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.

Na studiach stacjonarnych opłata za każdy semestr nauki wynosi 800 EURO (EUR).

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2023 roku
  • II rata – do 15 marca 2024 roku


Podstawa prawna