Kierunek studiówOpłata za naukę (€)
I rokII rokIII rok
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim – studia stacjonarne € 1600 € 1600 € 1600
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim – studia niestacjonarne € 1600 € 1600 € 1600

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024