Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2023/2024

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów, odrębnie w przypadku rekrutacji na różne poziomy (studia I lub II stopnia) i formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), na który kandydat rekrutuje w wysokości 150 złotych:

  • art & design (studia stacjonarne II stopnia)
  • art & science (studia stacjonarne II stopnia)
  • design (studia stacjonarne I stopnia)
  • digital design (studia stacjonarne I stopnia)
  • grafika (studia stacjonarne I stopnia)
  • komunikacja wizualna (studia stacjonarne I stopnia)
  • malarstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • sztuka i edukacja (studia stacjonarne I i II stopnia)
  • sztuka i media (studia stacjonarne I stopnia)


85 złotych na pozostałe kierunki.

2Powyższe stawki opłat rekrutacyjnych obowiązują zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

3Warunkiem podjęcia czynności rekrutacyjnych przez Uczelnię jest uiszczenie przez kandydata w terminie opłaty rekrutacyjnej w pełnej wysokości.

4Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na przypisany mu numer konta bankowego, wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji.

5Dokonana przez kandydata opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku na danym poziomie, czy formie studiów, rezygnacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia zakończenia rejestracji, a także przypadek zaksięgowania opłaty po wyznaczonym terminie rejestracji, co skutkowało niepotwierdzeniem zgłoszenia z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

6Zwrotu opłaty dokonuje się na podstawie rezygnacji kandydata złożonej za pośrednictwem indywidualnego konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, przy czym rezygnacja musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonego terminu rejestracji. Wszelkie koszty manipulacyjne, w szczególności związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, czy przeksięgowaniem środków ponosi kandydat. Zwroty realizowane są po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w Uniwersytecie (listopad–grudzień danego roku).

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2023/2024