O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się tytułem magistra lub równorzędnym oraz spełniający warunki rekrutacji ustalone przez Senat Uczelni.

Uchwała Senatu nr 2/26.03.2018 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Załącznik do Uchwały Senatu