Opis działania  Termin wprowadzenia  
Złożenie po raz pierwszy oświadczeń o  reprezentowanej przez siebie dziedzinie i dyscyplinie przez osoby prowadzące działalność naukową oraz inne osoby prowadzące zajęcia, o których mowa w art. 343 ust.11 ustawy  do 30 listopada 2018 r.
Dostosowanie przez  senat uczelni uchwały określającej warunki, tryb i termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  do 31 grudnia 2018 r.
Dostosowanie przez uczelnię umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości wynagrodzenia  do 1 stycznia 2019 r.
Wprowadzenie do bazy POL-on wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz działalność naukową  do 15 stycznia 2019 r.
Złożenie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez uczelnie i instytuty badawcze oświadczeń w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do  nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny  w dziedzinach określonych w przepisach ustawy  do 31 stycznia 2019 r.
Wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora wg starych zasad  do 30 kwietnia 2019 r
Ogłoszenie  ustalonych przez senat uczelni zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej i programu kształcenia w szkole doktorskiej  do 31 maja 2019 r.
Powołanie pierwszej rady uczelni przez senat  do 30 czerwca 2019 r.
Wejście w życie nowego statutu uczelni  do 1 października 2019 r.
Wejście w życie regulaminu organizacyjnego uczelni  do 1 października 2019 r.
Dostosowanie regulaminu studiów  do 1 października 2019 r.
Nowy regulamin świadczeń dla studentów  do 1 października 2019 r.
Nowy regulamin pracy  do 1 października 2019 r.
Wejście w życie regulaminu szkół doktorskich  do 1 października 2019 r.
Zakładowy układ zbiorowy lub ustalenie regulaminu wynagradzania  do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu
Dostosowanie umów o pracę i stanowisk osób zatrudnionych na podstawie mianowania do przepisów ustawy i statutu (z wyłączeniem stanowiska docenta)  do 30 września 2020 r.