Przepraszamy.
Strona, której szukasz, nie została znaleziona.

 

Sprawdź poprawność wpisanego adresu lub skorzystaj z wyszukiwarki.

 

Jeśli błąd pojawił się po kliknięciu w link, prawdopodobnie jest on uszkodzony. Będziemy wdzięczni za zgłoszenie tego problemu.

 

Powrót na stronę główną

 

Regulamin głosowania w konkursie „Student Roku 2015/2016”

W oparciu o treść par. 7 pkt. 1 i 3 regulaminu konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, postanawia się wprowadzić następujący regulamin głosowania w Konkursie „Student Roku 2015/2016”:

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania w konkursie „Student Roku 2015/2016”.
 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 3. Określenia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  2. Organizator – Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  3. Komisja – komisja konkursowa
  4. Głosowanie – dotyczy głosowania w konkursie „Student Roku 2015/2016”
  5. Kandydaci – Laureaci poszczególnych edycji konkursu „Student Miesiąca” 2015/2016
 4. Głosowanie przeprowadzane będzie zgodnie z korektami wprowadzonymi do dotychczasowo obowiązującego regulaminu.
 5. W konkursie biorą udział wyłącznie Laureaci poszczególnych edycji konkursu „Student Miesiąca”.
 6. Kandydaci ubiegający się o tytuł „Student Roku” zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia głosowania telefonicznie lub via e-mail.
 7. Głosowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
  I Etap: głosowanie on-line
  II Etap: głosowanie Komisji
 8. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 15 listopada 2016 r.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 listopada 2016 r.
 10. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wyniku konkursu telefonicznie.
 11. Wyniki głosowania opublikowane będą na stronie głównej Uczelni oraz na profilu Facebook Uczelni.
 12. Wręczenie nagrody dla „Studenta Roku” nastąpi w dniu 28 listopada 2016 r. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do osobistego odbioru nagrody w ww. terminie.

§ 2
Głosowanie

 1. Głosowanie przebiegać będzie dwuetapowo według zasad opisanych poniżej:
  1) Etap I – Poprzez głosowanie on-line
  1. Głosowanie on-line będzie miało charakter tajny (tzn. głosy będą oddawane anonimowo w sposób uniemożliwiający przypisanie oddanego głosu do głosującego).
  2. Głosowanie on-line odbędzie się na stronie głównej Uczelni, w dniach od 15 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 20 listopada 2016 r. do godz. 20.00.
  3. Jedna osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos na jednego kandydata (zgodnie z zasadą: jedno IP = jeden głos).
  4. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów z zastrzeżeniem zapisu paragrafu 4 pkt. 3, otrzyma 1 punkt.
  2) Etap II – Poprzez głosowanie Komisji:
  1. Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po zakończeniu głosowania on-line w terminie ustalonym przez członków Komisji.
  2. Komisja zostanie poinformowana o wynikach głosowania on-line przez Sekretarza Komisji.
  3. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z aktami personalnymi kandydatów wybierają swojego kandydata. Podstawowym kryterium jest ocena wartości, znaczenia realizowanych przedsięwzięć i ocena indywidualnych osiągnięć kandydatów.
  4. Każdy z członków Komisji może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata, przy czym każdy głos wart jest 1 punkt.
 2. Osoba, która otrzyma największą liczbę punktów z etapu I i II, otrzyma tytuł „Studenta Roku”.

§ 3
Komisja

 1. W skład Komisji wchodzą:
  • Prorektor ds. Studenckich
  • Kierownik Biura Promocji i Karier
  • Przedstawiciel Samorządu Studentów
  • Sekretarz Komisji Konkursowej

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie podczas trwania konkursu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że podczas głosowania mogło dojść do naruszenia regulaminu lub dobrych obyczajów Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego konkursu, jak również jego części lub wyniku jednego lub kilku kandydatów, jak również do poinformowania właściwego rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do unieważnienia może dojść również po ogłoszeniu wyników konkursu, ale przed odebraniem nagrody.
 4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do trwającego obecnie konkursu „Student Roku 2015/2016”.
 5. W przypadku kolizji zapisów niniejszego regulaminu z regulaminem konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu.

 

Wyniki głosowania on-line w konkursie „Student Roku 2015/2016”

Wyniki głosowania on-line w konkursie „Student Roku 2015/2016”

Regulamin Konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” 2016/2017
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.
 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 3. Edycja konkursu trwa od grudnia 2016 do czerwca 2017 r.
 4. Określenia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  2. Rektor – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  3. Komisja – komisja konkursowa
  4. Konkurs – konkurs „Student Miesiąca” i „Student Roku”.
 5. Tytuł jest wyróżnieniem Studenta, który posiada niezwykłe pasje i osiągnięcia, jak również jest wyróżnieniem za jego zainteresowania, aktywną i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych Studentek/Studentów.
 6. Formularz zgłoszeniowy do plebiscytu dotyczy działalności podejmowanej przez Studenta w okresie studiów na Uczelni, do dnia, w którym mija termin składania wniosków o przyznanie tytułu „Student Miesiąca” w danym miesiącu.
 7. Kandydatami do tytułu „Student Miesiąca” oraz „Student Roku” mogą być jedynie studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich).

§ 2
Zasady przyznawania tytułu „Student Miesiąca”

 1. Aby uzyskać tytuł „Student Miesiąca”, Kandydaci zgłaszają swoje wnioski, a ich zgłoszenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Studentów mogą zgłaszać również osoby trzecie, jednakże musi odbywać się to za pisemną zgodą Kandydata, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W celu udziału w konkursie Student musi przedłożyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia (§ 4, § 5).
 3. Wszystkie zgłoszenia do tytułu „Student Miesiąca” należy składać do 20. dnia każdego miesiąca w Biurze Promocji i Karier (ul. Podchorążych 2, pok. 19) lub nadesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bpk@up.krakow.pl (wraz z zeskanowaną stroną dotyczącą składanych oświadczeń).
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po 20. dniu danego miesiąca, zostaną rozpatrzone w następnym miesiącu.
 5. „Student Miesiąca” wybierany jest poprzez Komisję (§ 6).
 6. Członkowie Komisji spotykać się będą raz w miesiącu w celu wybrania „Studenta Miesiąca” (w najbliższym, możliwym dla wszystkich członków terminie), po dacie zakończenia składania dokumentów do każdej edycji (tj. po 20. dniu każdego miesiąca).
 7. Podstawowym kryterium przyznawania tytułu „Student Miesiąca” jest ocena wartości i znaczenia realizowanych przez Studentów przedsięwzięć i ocena ich indywidualnych osiągnięć. Ocena dokonywana jest przez Komisję.
 8. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo (zgodnie z danymi z formularza zgłoszeniowego).
 9. Wyniki konkursu zamieszczane będą na stronie głównej Uczelni, a także na profilu Facebook Uczelni.
 10. Student, który uzyskał tytuł „Student Miesiąca”, jest zobowiązany dosłać drogą elektroniczną na adres Biura Promocji i Karier bpk@up.krakow.pl swoje zdjęcie.
 11. Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu „Student Miesiąca” przyznawanego przez Komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).
 12. Student, który uzyskał tytuł „Student Miesiąca”, nie może ponownie zgłaszać swojej kandydatury do tytułu „Student Miesiąca” w danym roku akademickim.
 13. Spośród wszystkich studentów z tytułem „Student Miesiąca” w głosowaniu on-line oraz poprzez głosowanie Komisji, zostanie wyłoniony „Student Roku”.

§ 3
Zasady przyznawania tytułu „Student Roku”

 1. Do konkursu „Student Roku” może przystąpić wyłącznie osoba posiadająca tytuł „Student Miesiąca” otrzymany w danej edycji konkursu.
 2. Wybór „Studenta Roku” będzie odbywał się dwuetapowo według zasad opisanych poniżej:
  1. Etap I – Poprzez głosowanie on-line
   1. Głosowanie on-line będzie miało charakter tajny (tzn. głosy będą oddawane anonimowo w sposób uniemożliwiający przypisanie oddanego głosu do głosującego).
   2. Platforma internetowa, za pomocą której będzie można oddawać głosy, termin rozstrzygnięcia głosowania, jak również okres, w którym będzie można oddawać głosy, zostaną podane na stronie internetowej Uczelni.
   3. Laureaci poszczególnych edycji konkursu zostaną poinformowani o terminie głosowania drogą mailową lub telefoniczną.
   4. Jedna osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos na jednego kandydata (zgodnie z zasadą: jedno IP = jeden głos).
   5. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów z zastrzeżeniem zapisu § 8 pkt. 4 niniejszego regulaminu, otrzyma 1 pkt.
  2. Etap II – Poprzez głosowanie Komisji:
   1. Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po zakończeniu głosowania on-line w terminie ustalonym przez członków Komisji.
   2. Komisja zostanie poinformowana o wynikach głosowania on-line przez Sekretarza Komisji.
   3. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z aktami personalnymi kandydatów wybierają swojego kandydata. Podstawowym kryterium jest ocena wartości, znaczenia realizowanych przedsięwzięć i ocena indywidualnych osiągnięć kandydatów.
   4. Każdy z członków Komisji może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata, przy czym każdy głos = 1 pkt.
 3. Osoba, która otrzyma największą liczbę punktów z etapu I i II, otrzyma tytuł „Studenta Roku”.

§ 4
Dokumenty

 1. Do konkursu może przystąpić wyłącznie osoba, która złoży odpowiednie dokumenty:
  1. Właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  2. Dokumentację potwierdzającą swoje pasje, zainteresowania i osiągnięcia. Za dokumentację uznaje się w szczególności zaświadczenia, certyfikaty, opinie, referencje, publikacje lub materiały prasowe.
  3. Oświadczenia podpisane przez kandydata ubiegającego się o tytuł „ Studenta Miesiąca”, „Studenta Roku”.
 2. Treść zaświadczenia, certyfikatu, opinii, referencji lub innego dokumentu poświadczającego działalność powinna zostać potwierdzona przez złożenie podpisu osoby kierującej dowolną instytucją związaną z prezentowaną działalnością (lub jej zastępcy) albo przez pracownika związanego z przedmiotem danej aktywności, wraz z pieczęcią służbową. Złożenie pieczęci i podpisu nie dotyczy materiałów prasowych (w tym ze źródeł internetowych) lub stron tytułowych publikacji. Dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku dostarcza się wyłącznie w formie kserokopii. Nie wymagają one dodatkowych podpisów lub pieczęci.
 3. Dokumenty powinny zostać ponumerowane, skompletowane w białej teczce formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem Studenta oraz złożone w Biurze Promocji i Karier (pokój 19, w budynku głównym Uczelni) lub przesłane drogą elektroniczną na adres bpk@up.krakow.pl do 20. dnia każdego miesiąca.
 4. Na wezwanie Komisji kandydat ma obowiązek przedstawić oryginały przedłożonych zaświadczeń. Oryginalne zaświadczenia podlegają zwrotowi.

§ 5
Oświadczenia

 1. Kandydat, składając formularz zgłoszeniowy, składa jednocześnie oświadczenia o treści:
  1. Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne ze stanem faktycznym; wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270-273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
  2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Uczelnię, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); przetwarzanie i wykorzystanie danych dotyczy wyłącznie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.
  3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz prezentację sylwetki i osiągnięć podczas uroczystości Święta Uczelni, uroczystej inauguracji roku akademickiego, na stronach internetowych jednostek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w mediach i portalach społecznościowych w przypadku przyznania tytułu „Student Miesiąca” / „Student Roku”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
  4. Oświadczam, że podczas trwania konkursu, zwłaszcza w okresie wyłaniania zwycięzcy będę w sposób szczególny przestrzegał obowiązujących na Uczelni przepisów prawa oraz dobrych obyczajów oraz dbał, ażeby moje zachowanie nie uchybiało godności studenta Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 2. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń jest równoznaczna z rezygnacją kandydowania w konkursie.

§ 6
Komisja

 1. W skład Komisji wchodzą:
  • Prorektor ds. Studenckich
  • Kierownik Biura Promocji i Karier
  • Przedstawiciel Samorządu Studentów
  • Sekretarz Komisji Konkursowej
 2. Komisja kieruje się treścią zawartą we wniosku Studenta, ale może także konsultować się z osobami mającymi wiedzę na temat aktywności danego kandydata.
 3. Komisja będzie zbierać się raz w miesiącu w celu wybrania „Studenta Miesiąca” (w najbliższym możliwym dla wszystkich członków terminie) – po dacie zakończenia składania dokumentów do każdej edycji (tj. po 20. dniu każdego miesiąca) oraz po zakończeniu głosowania on-line w celu wybrania „Studenta Roku”.

§ 7
Przyznawanie nagród

 1. Nagrody są przyznawane jako wyróżnienia za przedsiębiorczą, innowacyjną i proaktywną postawę studentów.
 2. Za zdobycie tytułu „Student Miesiąca” zostanie przyznana nagroda w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).
 3. Za zdobycie tytułu „Student Roku” zostanie przyznana nagroda w wysokości 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 4. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Uroczyste wręczenie dyplomu dla „Studenta Roku” nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie podczas trwania konkursu.
 4. W przypadku stwierdzenia, że podczas głosowania mogło dojść do naruszenia regulaminu lub dobrych obyczajów Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego konkursu, jak również jego części lub wyniku jednego lub kilku kandydatów, jak również do poinformowania właściwego rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do unieważnienia może dojść również po ogłoszeniu wyników konkursu ale przed odebraniem nagrody.