I. Tworzenie studiów

 1. Studia doktoranckie są prowadzone na podstawie art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi.
 2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 3. Jednostka organizacyjna Uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora może prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
 4. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz inne jednostki naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie umów zawartych między tymi jednostkami.
 5. Studia doktoranckie tworzy rektor na wniosek rady wydziału lub rady naukowej, złożony co najmniej 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów.
 6. Wniosek, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału, winien zawierać:
  1. uchwałę rady wydziału (lub rady naukowej) w sprawie utworzenia studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem zawierającym analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową wydziału (jednostki naukowej);
  2. uchwałę rady wydziału (lub rady naukowej) w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich i programu studiów doktoranckich;
  3. informację o nazwie studiów wraz z określeniem obszaru wiedzy dziedziny nauki i dyscypliny albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej;
  4. określenie formy studiów doktoranckich;
  5. określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
  6. proponowane warunki i tryb rekrutacji (uwzględniające ustawowy wymóg naboru w drodze postepowania konkursowego), w tym proponowany limit przyjęć;
  7. plan finansowania studiów stacjonarnych (w przypadku studiów niestacjonarnych kosztorys zawierający proponowaną wysokość opłat za studia).
 7. Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia studiów doktoranckich.
 8. Wniosek w sprawie likwidacji studiów doktoranckich, zawieszenia naboru na studia, zmiany nazwy studiów, składa do rektora dziekan na wniosek rady wydziału (jednostki naukowej) na 6 miesięcy przed rozpoczęciem następnego roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć:
  1. uchwałę rady wydziału (lub rady naukowej) dotyczącą wniosku;
  2. uzasadnienie wniosku.
 9. W przypadku prowadzenia wspólnych studiów przez różne jednostki organizacyjne Uczelni wniosek, o którym mowa w punkcie 5 i 8 niniejszego rozdziału, składany jest wspólnie.
 10. Zasady prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w punkcie 9 niniejszego rozdziału, oraz zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni określa umowa/porozumienie zawarte między tymi jednostkami.

 

II. Rekrutacja

 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki konkursu podane w uchwale rekrutacyjnej przyjętej przez senat Uczelni. Na studia doktoranckie może być przyjęta również osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 2. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 3. Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Limit przyjęć na poszczególne studia doktoranckie zatwierdza senat na wniosek dziekana/kierownika jednostki naukowej.
 5. Tryb i warunki rekrutacji określa senat w drodze uchwały, która musi być podana do publicznej wiadomości nie później niż 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki.
 6. Warunki i tryb rekrutacji na studia są podawane do wiadomości publicznej w formie informacji umieszczanych na stronie internetowej Uczelni.
 7. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna, której członkowie są powoływani przez dziekana na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 9. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 10. Komisja rekrutacyjna nie jest zobowiązana do wypełnienia całego limitu, o którym mowa w punkcie 4.
 11. Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
 12. Imienną listę osób przyjętych na studia doktoranckie komisja rekrutacyjna przedkłada dziekanowi/kierownikowi jednostki naukowej.
 13. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

III. Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia

 1. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale lub na innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dziedziny/dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 2. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony pierwszy rok studiów oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich na przeniesienie.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale/w jednostce naukowej w trybie przeniesienia podejmuje kierownik studiów doktoranckich, który dokonuje transferu osiągnięć wraz z punktami ECTS a także może wskazać konieczne do uzupełnienia różnice programowe z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego rozdziału.
 4. Decyzja, o której mowa w punkcie 3, w przypadku studiów środowiskowych (interdyscyplinarnych) podejmowana jest na wniosek opiekuna merytorycznego danej dyscypliny.

 

IV. Organizacja studiów

 1. Podstawą organizacji studiów doktoranckich jest regulamin, który uchwala senat w terminie nie krótszym niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z właściwym organem samorządu doktorantów. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu senat Uczelni i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu Uczelni podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów jego statutowego składu.
 3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
 4. Decyzję o płatnym charakterze studiów doktoranckich niestacjonarnych, jak również o wysokości opłaty, nieprzekraczającej kosztów kształcenia, podejmuje rektor na wniosek rady wydziału.
 5. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a uczestnikiem studiów doktoranckich.
 6. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia oraz warunki ewentualnego zwolnienia z opłat określa uchwała senatu.
 7. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.
 8. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, przedłuża czas odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego zwalniając równocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
 9. Na szczególnie uzasadniony wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć (łącznie nie dłużej niż o 1 rok) okres odbywania studiów doktoranckich (zwalniając równocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach) w następujących przypadkach, potwierdzonych odpowiednią dokumentacją:
  1. czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą;
  2. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niesprawności;
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 10. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach jedynie w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych. Decyzję podejmuje na podstawie uzasadnionego merytorycznie wniosku promotora lub opiekuna naukowego. Przedłużenie studiów obejmuje 1 rok, a w szczególnych przypadkach studia mogą być przedłużone o kolejny rok (łącznie nie dłużej niż 2 lata).
 11. Kierownik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego przenieść niektóre obowiązki na kolejny rok akademicki (dokonać „wpisu warunkowego”), pod warunkiem że decyzja taka nie przedłuży okresu trwania danych studiów ponad czas, na który zostały zaplanowane.
 12. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni.
 13. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki trwający od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
 14. W celu zaliczenia roku uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do złożenia u kierownika studiów doktoranckich następujących dokumentów:
  1. szczegółowego sprawozdania z realizacji prac naukowych (lub artystycznych) i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, z pisemną opinią opiekuna naukowego lub promotora,
  2. indeksu i karty przebiegu studiów z wpisami wymaganymi przez program studiów,
  3. innych dokumentów (prac) wymaganych przez program studiów.
 15. W celu uzyskania zaliczenia trzeciego roku studiów doktorant (oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 14) musi mieć otwarty przewód doktorski, a w przypadku studiów w dyscyplinie sztuki piękne otwarcie przewodu doktorskiego jest wymagane do zaliczenia drugiego roku studiów.
 16. W oparciu o przedłożoną przez doktoranta dokumentację kierownik studiów, do dnia 30 września, podejmuje decyzję o zaliczeniu roku.
 17. Dziekan/kierownik jednostki naukowej rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich w sprawach:
  1. oceny realizacji programu studiów oraz prowadzonych badań naukowych przez doktoranta;
  2. zaliczenia doktorantowi kolejnego roku studiów,
  3. wniosków o przedłużenie czasu trwania studiów, o których mowa w punktach 8,9,10.
 18. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich przysługuje doktorantowi prawo odwołania za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich do rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.
 19. Cykl studiów doktoranckich kończy się po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć.
 20. Kwalifikacje trzeciego stopnia nabywa się poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora. 
 21. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie uzyskał stopnia naukowego doktora może (pod warunkiem złożenia stosownego wniosku) otrzymać zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich.
 22. Na studiach doktoranckich nie przewiduje się reaktywacji.

 

V. Program i tok studiów

 1. Plan studiów i program kształcenia (wraz z efektami kształcenia) zwane łącznie programem studiów doktoranckich, uchwala rada wydziału (lub rada naukowa) w porozumieniu z samorządem doktorantów na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 2. Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki.
 3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
 4. Szczegółową organizację programu studiów doktoranckich określa uchwała senatu w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia programów kształcenia na studiach doktoranckich.
 5. Uczestnik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich na studia według indywidualnego planu studiów, pod warunkiem że indywidualny plan studiów (zatwierdzony przez właściwą radę wydziału/radę naukową) zapewni możliwość osiągnięcia przez doktoranta wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla programu studiów, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału.
 6. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych nie może być mniejszy niż 30 godzin i nie większy niż 90 godzin w danym roku akademickim (z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku studiów praktyki mają wymiar 30 godzin i mogą odbywać się w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych). Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyki zawodowej doktorant przeprowadza bezpłatnie. Z obowiązku praktyk zawodowych jest zwolniony uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni.
 7. Wyniki egzaminów i zaliczenia wpisuje się do indeksu i karty przebiegu studiów. Indeks może być prowadzony w formie elektronicznej.
 8. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2), zaliczenie bez oceny (zal).

 

VI. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do:
  1. opieki merytorycznej nad swoją pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego – promotora. Swój program pracy naukowej może realizować w ramach indywidualnego toku uzgodnionego z opiekunem naukowym lub promotorem;
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  3. finansowania, w miarę możliwości, z budżetu Uczelni kosztów badań naukowych w zakresie i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów;
  4. wyjazdu na staże i stypendia, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora i za zgodą kierownika studiów, przy czym czas pobytu wlicza się do okresu studiów;
  5. przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  6. przeprowadzenia na koszt Uczelni przewodu doktorskiego pod warunkiem, że uczestnik studiów doktoranckich w ciągu dwóch lat od zakończenia cyklu studiów doktoranckich, których był uczestnikiem, złoży zaakceptowaną przez promotora pracę doktorską, a praca ta zostanie przyjęta i dopuszczona do publicznej obrony. W przypadku niezłożenia pracy doktorskiej przed upływem wskazanego terminu, dziekan występuje do rady wydziału z wnioskiem o zamknięcie przewodu doktorskiego;
  7. uzyskiwania świadczeń na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i w regulaminie przyznawania pomocy materialnej;
  8. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  9. zrzeszania się w samorządzie doktorantów.
 2. Do obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy:
  1. realizowanie ustalonego programu studiów uchwalonego przez radę wydziału oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. dokonanie wyboru opiekuna naukowego najpóźniej w pierwszej połowie I roku studiów;
  3. wszczęcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów (do końca drugiego roku studiów w przypadku studiów na Wydziale Sztuki);
  4. składanie kierownikowi studiów doktoranckich corocznego sprawozdania z postępów w pracy naukowej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego, oraz indeksu w celu zaliczenia roku studiów;
  5. postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykonuje obowiązków wymienionych w punkcie 2 niniejszego rozdziału, może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie merytoryczne i prawne. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów przysługuje doktorantowi prawo odwołania do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 5. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego rozdziału, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
 6. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uwłaczające godności doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów określa regulamin samorządu doktorantów.

 

VII. Nadzór nad studiami doktoranckimi

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni sprawują z upoważnienia rektora – prorektorzy, zgodnie z kompetencjami.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje właściwa rada wydziału (rada naukowa), która w szczególności:
  1. uchwala efekty kształcenia i program studiów doktoranckich;
  2. zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
  3. zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.

 

VIII. Rekrutacja Opieka merytoryczna

 1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego zaakceptowanego przez kierownika studiów doktoranckich.
 2. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
 3. Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przyjmuje funkcję promotora.
 4. Opiekunem naukowym jest pracownik wydziału, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadający dorobek opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągniecia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej. Zgoda ta obejmuje cały tok studiów. W wyjątkowych przypadkach – za zgodą rady wydziału/jednostki naukowej – opiekunem naukowym może zostać osoba niebędąca pracownikiem wydziału/jednostki naukowej.
 5. Cofnięcie zgody z przyczyn merytorycznych wymaga uzasadnienia, które może stanowić przesłankę do ewentualnego skreślenia doktoranta z listy doktorantów.
 6. Cofnięcie zgody z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia nowego opiekuna naukowego, którego – na wniosek uczestnika studiów doktoranckich – wskazuje dotychczasowy opiekun naukowy lub kierownik studiów doktoranckich.
 7. Opiekun naukowy sprawuje opiekę merytoryczną nad doktorantem, a w szczególności:
  1. planuje, nadzoruje, opiniuje i stwierdza odbycie przez doktoranta praktyki dydaktycznej;
  2. dokonuje corocznej oceny postępów naukowych doktoranta, formułuje pisemną opinię i przedstawia ją kierownikowi studiów doktoranckich;
  3. opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów;
  4. składa do rady wydziału wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego.

 

IX. Kierownik studiów doktoranckich i opiekunowie studiów w danej dyscyplinie

 1. Kierownik studiów doktoranckich jest powoływany przez rektora na wniosek dziekana/kierownika jednostki naukowej zaopiniowany przez radę wydziału/jednostki, spośród członków tej rady posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.
 3. Do kompetencji kierownika studiów doktoranckich należy:
  1. organizowanie procesu realizacji programu studiów doktoranckich;
  2. dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez właściwą radę wydziału;
  3. zaliczanie doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich;
  4. koordynacja postępowania rekrutacyjnego – pełni funkcję przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
  5. sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich;
  6. dokonywanie oceny i składanie radzie wydziału corocznego sprawozdania z funkcjonowania studiów doktoranckich;
  7. wnioskowanie do rektora o powołanie opiekuna studiów doktoranckich w danej dyscyplinie;
  8. wydawanie decyzji o skreśleniu doktoranta z listy słuchaczy studiów doktoranckich, m.in. w przypadku niezrealizowania obowiązków koniecznych do zaliczenia roku.
  9. udzielanie zgody doktorantom na wyjazdy na stypendia i staże naukowe;
  10. dostosowanie, w uzgodnieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i dziekanem wydziału, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności doktorantów.
 4. W celu usprawnienia procesu dydaktycznego mogą być powoływani opiekunowie studiów w danej dyscyplinie.
 5. Opiekunów powołuje rektor na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
 6. Do obowiązków opiekuna studiów doktoranckich należy:
  1. uczestniczenie w pracy komisji rekrutacyjnej dla danych studiów doktoranckich;
  2. nadzorowanie prac nad przygotowaniem programu studiów doktoranckich i jego zmianami;
  3. organizowanie zajęć dydaktycznych doktorantów na poszczególnych rocznikach;
  4. przedstawianie dyrektorowi instytutu propozycji obsady prowadzących zajęcia dydaktyczne;
  5. opiniowanie podań i wniosków doktorantów;
  6. zaliczanie doktorantom praktyk;
  7. przedstawianie kierownikowi studiów doktoranckich wniosków o skreślenie danego doktoranta z listy.

 

X. Samorząd Doktorantów

 1. Doktoranci tworzą samorząd doktorantów, działający na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i własnego regulaminu.
 2. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad wydziałów/jednostek naukowych i Senatu Uczelni z prawem głosu, w liczbie określonej przez statut Uczelni.

 

XI. Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

 

Ślubowanie

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania doktoranckiej przysięgi, ślubuję uroczyście:

 • wytrwale i rzetelnie prowadzić badania naukowe i stale pogłębiać własny rozwój intelektualny, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny,
 • służyć prawdzie i swoim postępowaniem dawać jej świadectwo,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.

 

Podstawa prawna

Spis treści

 1. Przepisy ogólne
 2. Organizacja studiów
  1. Zasady ogólne
  2. Studia według indywidualnych programów
  3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów
  4. Zapewnienie dostępności kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym studentom z niepełnosprawnościami
  5. Udział w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów
  6. Przeniesienia
 3. Prawa i obowiązki studenta
 4. Zaliczenia i egzaminy
  1. Zaliczenie kursu
  2. Egzaminy
  3. Praktyki zawodowe
  4. Zaliczenie semestru (roku). Wpis warunkowy i powtarzanie semestru (roku)
  5. Skreślenie z listy studentów
  6. Wznowienie studiów
 5. Urlopy
 6. Nagrody i kary
 7. Praca dyplomowa
 8. Egzamin dyplomowy
 9. Absolwenci i dyplomy
 10. Przepisy końcowe

Regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) zwanej dalej Ustawą oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich, dla których odpowiednimi są: regulamin studiów podyplomowych oraz regulamin szkół doktorskich.

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia wyższe w Uczelni, zwane dalej studiami, prowadzone są na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów.
 2. Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
 3. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS.
 4. Kierunek studiów jest prowadzony przez Uczelnię, może być także prowadzony wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 5. W Uczelni mogą być prowadzone indywidualne studia międzydziedzinowe. Studenci tych studiów podlegają także zapisom niniejszego regulaminu.
 6. Zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest Rektor.
 7. Studia są prowadzone w formie:
  1. studiów stacjonarnych, wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
  2. studiów niestacjonarnych, wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których co najmniej 30% punktów ECTS objętych programem studiów powinna być uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.
 8. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów.
 9. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.
 10. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów.
 11. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiadające im studia stacjonarne.

 

§ 2

 1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
  1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
  4. kształceniem na studiach w języku obcym, z wyłączeniem studiów na filologiach obcych;
  5. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (również na filologiach obcych).
 2. Uczelnia pobiera też inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, jeśli stanowi on formę dokumentowania przebiegu studiów oraz duplikatów tych dokumentów, wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
 3. Uczelnia pobiera również opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
 4. Wysokość wszelkich związanych ze studiowaniem opłat określa Rektor.
 5. Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych ze studiowaniem oraz warunki zwalniania – w całości lub w części – z opłat, a także odroczenie terminu ich uiszczenia oraz rozłożenia świadczenia na raty reguluje uchwała Senatu Uczelni.
 6. Studenta z opłat związanych ze studiowaniem zwolnić może Rektor lub właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora po zaopiniowaniu przez dyrektora jednostki badawczo-dydaktycznej prowadzącej studia (zwany dalej dyrektorem instytutu). Wniosek w tym przedmiocie lub prośbę o zmianę terminu płatności lub rozłożenie jej na raty student składa do dyrektora jednostki badawczo-dydaktycznej prowadzącej studia za pośrednictwem jednostki właściwej do spraw obsługi studenta.
 7. Uczelnia może zawrzeć ze studentem umowę w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych i obowiązku uiszczania opłat za te usługi bądź też poprzestać na jednostronnym zobowiązaniu studenta do ich uiszczania w sytuacjach pojawienia się po jego stronie obowiązku ich poniesienia.

 

§ 3

 1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.
 2. Po rozpoczęciu studiów student otrzymuje legitymację studencką, poświadczającą jego status.
 3. Studenci mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 4. Legitymacja stanowi własność studenta.
 5. Indeks jest prowadzony w formie elektronicznej.

 

§ 4

 1. Studenci w Uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
  1. przewodniczącego,
  2. organ uchwałodawczy.
 3. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów Uczelni oraz do kolegium elektorów.
 4. Strukturę samorządu studenckiego tworzą:
  1. Parlament Studentów;
  2. Przewodniczący samorządu;
  3. Zarząd Samorządu;
  4. Instytutowe Rady Samorządu Studenckiego.
 5. Przedstawicieli studentów do komisji senackich, komisji rektorskich czy innych ciał doradczych ogólnouczelnianych wskazuje Zarząd Samorządu. Studentów zasiadających w komisjach czy zespołach powoływanych w jednostkach badawczo-dydaktycznych wskazują Instytutowe Rady Samorządu Studenckiego.
 6. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

 

II. Organizacja studiów

II.1. Zasady ogólne

§ 5

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego i ogłasza ją do 30 kwietnia roku, w którym dany rok akademicki się rozpoczyna.
 3. Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestralna i obejmuje dwa semestry.
 4. Realizacja cyklu kształcenia na prowadzonych w Uczelni studiach rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. W szczególnym przypadku Rektor może dla danego kierunku bądź poziomu studiów ustalić inny termin rozpoczęcia cyklu kształcenia.
 5. Organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów ustala (z udziałem Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego) dyrektor jednostki badawczo-dydaktycznej realizującej kształcenie na danym kierunku, z uwzględnieniem ust. 7. Organizacja zajęć dydaktycznych ustalana jest w sposób zapewniający ich realizację w pełnym wymiarze przewidzianym w programie studiów dla danego semestru.
 6. Zajęcia dydaktyczne oraz weryfikacja efektów uczenia się poprzez zaliczenia i egzaminy mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi regulacjami.
 7. Egzaminy i zaliczenia co do zasady przeprowadza się w formie stacjonarnej, także mimo organizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.
 8. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia przed rozpoczęciem semestru.
 9. Terminy zjazdów w danym roku akademickim są podawane do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 10. Rektor i dyrektorzy instytutów mogą ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych, które nie podlegają obowiązkowi odbycia w innych terminach z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostaną przez studentów efekty uczenia założone dla danych zajęć dydaktycznych.

 

§ 6

 1. Kształcenie studentów w Uczelni odbywa się według planów studiów i programów kształcenia zwanych dalej łącznie programami studiów, opracowanych przez rady instytutów i zatwierdzonych przez Senat Uczelni, a zawierających opis efektów uczenia się zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji, jak też opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów.
 2. Opis procesu kształcenia prowadzącego do realizacji przyjętych dla kierunku efektów uczenia się dzielony jest na spójne merytorycznie części, zwane dalej kursami, których realizacja zamyka się w ramach podstawowych okresów zaliczeniowych tych studiów.
 3. Wchodzącym w zakres programu studiów kursom oraz praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS na podstawie przeprowadzonego bilansu pracy studenta.
 4. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów ECTS, przypisanych danemu kursowi (praktyce), jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Zaliczenie kursu (praktyki) następuje w drodze sprawdzenia efektów uczenia się.
 5. Suma punktów ECTS przyporządkowanych kursom i praktykom dla danego roku wynosi nominalnie 60, zaś w danym semestrze studiów 30.
 6. Instytuty realizujące kształcenie na danym kierunku publikują na swoich stronach internetowych obowiązujące w danym roku akademickim programy studiów oraz informacje o programach kursów i praktyk, zasadach ich realizacji oraz formach sprawdzania efektów uczenia się dla wszystkich cykli i form kształcenia.
 7. Na stronie internetowej instytutów publikowane są wymagania programowe, w tym w szczególności efekty uczenia się dla prowadzonych kierunków studiów.
 8. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Zakres i warunki prowadzenia zajęć w języku obcym ustala dyrektor instytutu.
 9. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii właściwej Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego.

 

§ 7

 1. W celu usprawnienia organizacji procesu dydaktycznego spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie lat studiów.
 2. Dla studentów rozpoczynających studia opiekuna roku powołuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku po zasięgnięciu opinii Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego i określa zakres obowiązków opiekuna roku. Opiekun roku powinien mieć co najmniej roczny staż pracy w Uczelni.
 3. Na wniosek studentów dyrektor instytutu może zmienić opiekuna roku.
 4. Ustalenia dotyczące organizacji studiów, w tym w szczególności harmonogramów zajęć, podejmowane są z udziałem Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego.
 5. Opiekę nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem działalności.
 6. Sposób dostosowania organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności dla poszczególnych studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności określony został w § 13 niniejszego regulaminu.
 7. Studentów danego roku na danym kierunku w relacjach z władzami instytutu i wykładowcami reprezentuje starosta.

 

II.2. Studia według indywidualnych programów

§ 8

 1. Student może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów I stopnia/jednolitych magisterskich lub I semestr studiów II stopnia i wykazuje wybitne uzdolnienia w zakresie studiowanego kierunku.
 2. Zgodę – na wniosek zainteresowanego studenta, złożony przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, zaopiniowany przez radę instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku – może wydać dyrektor instytutu.
 3. Dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku studiów powołuje – spośród nauczycieli akademickich z co najmniej stopniem doktora – opiekuna naukowego studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny program studiów.
 4. Indywidualny program studiów powinien zapewnić możliwość osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się zatwierdzonych dla kierunku oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta.

 

§ 9

 1. Indywidualny program studiów podlega zatwierdzeniu przez radę instytutu.
 2. Organizację indywidualnego programu studiów (w tym: terminy zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych) – w ramach organizacji roku akademickiego – ustala ze studentem jego opiekun naukowy, a zatwierdza dyrektor instytutu.
 3. Studia według indywidualnego programu studiów mogą trwać krócej niż przewiduje program studiów.
 4. Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów.

 

 

 

II.3. Studia według indywidualnej organizacji lub indywidualnego planu studiów

§ 10

 1.  Student studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może uzyskać zgodę na realizację studiów (w danym semestrze) według indywidualnej organizacji.
 2. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez prowadzących w danym semestrze indywidualnych terminów zaliczeń, egzaminów oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów w ramach określonej organizacji roku.
 3. Zgodę na realizację studiów według indywidualnej organizacji może wydać dyrektor instytutu na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, złożony najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru, którego dotyczy, z zastrzeżeniem art. 85 ust. 2 ustawy.
 4. Według indywidualnej organizacji studiów mogą być prowadzone studia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, bez konieczności składania przez studentów wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Czas trwania studiów, o których mowa w ust. 4, może zostać odpowiednio skrócony bądź wydłużony, pod warunkiem realizacji wszystkich założonych dla danego kierunku efektów uczenia się.
 6. Zgodę na realizację studiów (w danym semestrze) według indywidulanej organizacji studiów – w szczególnych przypadkach – może również wydać właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.

 

§ 11

 1. Student, przyjęty na studia w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zostaje wpisany na semestr studiów określony przez dyrektora instytutu, a wskazany przez właściwą komisję ds. certyfikacji.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, studiuje według indywidualnego planu studiów pod opieką tutora.
 3. Indywidualny plan studiów podlega zatwierdzeniu przez radę instytutu.

 

§ 12

 1. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji czy indywidualnego planu studiów nie zwalnia studenta z obowiązku wykazania, że osiągnął wszystkie założone dla programu studiów efekty uczenia się i uzyskania przypisanej programem studiów na danym poziomie kwalifikacji liczby punktów ECTS.
 2. Indywidualną organizację studiów (w tym: uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów) student ustala z prowadzącymi poszczególne kursy. Ustalenia te, jak i indywidualne terminy odbywania praktyk zawodowych, zatwierdza dyrektor instytutu.

 

 

II.4. Zapewnienie dostępności kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym studentom z niepełnosprawnościami

§ 13

 1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, a których stan zdrowia utrudnia realizowanie procesu dydaktycznego, mogą uzyskać wsparcie edukacyjne w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BONP).
 2. Rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego (dla osób z pogarszającym się stanem zdrowia).
 3. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego oraz osoby pomagające studentom niepełnosprawnym wyznaczone przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek w tej sprawie należy składać do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 4. Student, gdy jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia, może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
 5. Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację planu studiów przewidzianego na dany semestr, dyrektor instytutu na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów lub udzielić studentowi urlopu na zasadach określonych w § 32 niniejszego regulaminu.
 6. Student z niepełnosprawnością ma prawo do alternatywnych zajęć wychowania fizycznego organizowanych przez Ośrodek Wychowania Fizycznego – jednostkę właściwą ds. sportu i rekreacji – w porozumieniu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 7. Studentowi z niepełnosprawnością i w pogarszającym się stanie zdrowia przysługuje prawo do uczestnictwa w alternatywnych lektoratach języków obcych. Zajęcia w formie lektoratów organizuje, na wniosek studenta, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy współpracy z Centrum Języków Obcych.
 8. Student będący osobą niepełnosprawną lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia może, na podstawie opinii wydanej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje potrzeby dotyczące warunków uzyskania zaliczenia i zdawania egzaminu. Dotyczą one:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne itp.;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszego regulaminu;
  5. możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej przed zajęciami (np. prezentacje) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. Wypracowane formy wsparcia obowiązują dla studentów z niepełnosprawnością na okres całego roku akademickiego, a dla osób z pogorszeniem stanu zdrowia na okres semestru z możliwością przedłużenia.
 10. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność lub pogorszenie stanu zdrowia student nie był w stanie przystąpić do zaliczeń i egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student ma prawo wnioskować do dyrektora instytutu o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dyrektor instytutu może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji, z zastrzeżeniem, że uzyskanie wszystkich zaległych zaliczeń i zdanie egzaminów nie może nastąpić później niż do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie kolejnej sesji. Decyzję o zmianach terminów podejmuje dyrektor instytutu po uzyskaniu opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin.
 11. W celu zagwarantowania poufności informacji dotyczących zdrowia i w celu poszanowania prywatności studentów będących osobami z niepełnosprawnością i sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, jedynym miejscem, w którym gromadzone są informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności i stanu zdrowia studenta jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W związku z tym, w przypadku gdy student będący osobą z niepełnosprawnością lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia składa wniosek w indywidulanej sprawie, organ Uczelni, chcąc uzyskać informacje o sytuacji studenta, musi zwrócić się bezpośrednio do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 12. Na zapewnienie wyżej wymienionych warunków składają się formy wsparcia, o których mowa w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami wprowadzonym zarządzeniem nr R.Z.0211.19.2023 Rektora z dnia 23 lutego 2023 roku.
 13. Dokumentacja medyczna, orzeczenia i inna dokumentacja dt. stanu zdrowia stanowi dokumentację Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i nie znajduje się w aktach osobowych studentów.

 

II.5. Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów

§ 14

 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą brać udział wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych na podstawie rekomendacji dyrektora szkoły.
 2. Wniosek ucznia o uczestniczenie w wybranych zajęciach wraz z rekomendacją dyrektora winien zostać złożony do dyrektora instytutu, który podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję. W przypadku uczniów niepełnoletnich do wniosku musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Uczniowie, którzy uzyskali zgodę dyrektora instytutu na uczestniczenie w wybranych zajęciach, mają prawo do korzystania z wyposażenia dydaktycznego i infrastruktury Uczelni na takich samych zasadach jak studenci, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Uczeń musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Uczeń uczestniczący w zajęciach uczelnianych uzyskuje zaliczenie na zasadach obowiązujących studentów, a określonych w niniejszym regulaminie. Uczelnia rejestruje osiągnięcia ucznia na specjalnej karcie zaliczeń.
 6. Uczniowie, którzy po uzyskaniu matury podjęli studia na kierunku, w ramach którego brali udział w zajęciach i uzyskali zaliczenie tych zajęć przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z wymogu uczęszczania na zajęcia, jeśli obowiązujące wówczas efekty uczenia się nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej wersji. Decyzja o zwolnieniu należy do prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.
 7. W przypadku podjęcia przez ucznia studiów na innym kierunku, zaliczenie zajęć przez prowadzącego bez wymogu uczestnictwa w nich jest możliwe pod warunkiem wystarczającej zgodności efektów uczenia się.

 

II.6. Przeniesienia

§ 15

 1. Studentem Uczelni może (w miarę wolnych miejsc) zostać student innej szkoły wyższej, pod warunkiem porównywalności efektów uczenia się w obu uczelniach, po zaliczeniu przynajmniej I semestru w uczelni macierzystej.
 2. Decyzję o przyjęciu i uznaniu zaliczonych w innej szkole wyższej kursów i praktyk podejmuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku, określając semestr dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania różnic programowych.
 3. Usunięto.

 

§ 16

 1. Student może przenieść się na inny kierunek w Uczelni (w miarę wolnych miejsc) przy porównywalności efektów uczenia się na obu kierunkach. Warunkiem przeniesienia jest zaliczenie w Uczelni przynajmniej pierwszego semestru studiów. Decyzję o przyjęciu studenta na nowo wybrany kierunek podejmuje dyrektor instytutu właściwego dla nowo wybranego kierunku, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, z którego student się przenosi.
 2. Warunkiem przeniesienia jest uznanie dotychczas osiągniętych efektów kształcenia i uzyskanych punktów ECTS.
 3. Student może przenieść się ze specjalności na danym kierunku studiów na inną specjalność na tym kierunku, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje dyrektor instytutu.
 4. Jeżeli to konieczne, dyrektor instytutu wskazuje kursy niezbędne do uzupełnienia.
 5. Dyrektor instytutu, wydając zgodę w przypadkach, o których mowa powyżej, określa semestr studiów, na który ma nastąpić wpis oraz termin wyrównania różnic programowych.

 

§ 17

W uzasadnionych przypadkach student może, w miarę wolnych miejsc, zmienić formę studiów: ze stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dyrektor instytutu.

 

§ 18

 1. Student może podjąć kolejny kierunek studiów wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kolejnym kierunku studiów, student określa, który z nich jest pierwszym. Student jest zobowiązany poinformować na piśmie dyrektorów instytutów wszystkich kierunków studiów, na których studiuje, o dokonanym wyborze pierwszego i kolejnych kierunków studiów.
 2. Student może podjąć dodatkową (drugą) specjalność w ramach studiowanego kierunku studiów wyłącznie za zgodą dyrektora instytutu, który określa szczegółowe zasady jej realizacji. Podjęcie dodatkowej specjalności nie może prowadzić do przedłużenia czasu trwania studiów w ramach studiowanego kierunku studiów.
 3. Realizacja zajęć w ramach dodatkowej specjalności traktowana jest jako korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, za które Uczelnia pobiera opłaty.

 

 

III. Prawa i obowiązki studenta

§ 19

 1. Student ma prawo do:
  1. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
  2. zgłaszania władzom instytutu i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;
  3. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć;
  4. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji prac dyplomowych;
  5. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub specjalności studiów;
  6. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu;
  7. uczestniczenia w pracach organów samorządu studenckiego, zgodnie z regulaminem samorządu;
  8. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Uczelni;
  9. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich;
  10. pomocy materialnej i zakwaterowania w domu studenckim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  11. nieodpłatnej opieki lekarskiej, na podstawie odrębnych przepisów;
  12. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją.
 2. Studenci mogą korzystać z infrastruktury badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi aparatury naukowo-badawczej.

 

§ 20

 1. Student jest zobowiązany w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia, oraz postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
  W szczególności jest obowiązany do:
  1. zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem studiów;
  2. zapoznania się z programem studiów i zasadami oceniania oraz ewaluacji założonych efektów uczenia się;
  3. przestrzegania zasad udziału w zajęciach dydaktycznych, ustalonych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela akademickiego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;
  4. aktywnego udziału w zajęciach, w tym prowadzonych w formie zdalnej, z włączaniem kamery na polecenie osoby prowadzącej zajęcia;
  5. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia trybu, zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji;
  6. zaliczania w ustalonych terminach zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych programem studiów;
  7. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  8. niezwłocznego zawiadomienia jednostki właściwej do spraw obsługi student w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki;
  9. niezwłocznego zawiadamiania jednostki właściwej do spraw obsługi studenta o zmianie:
   1. nazwiska lub adresu (w tym adresu e-mail),
   2. warunków materialnych i innych okoliczności, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;
  10. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  11. przestrzegania norm życia koleżeńskiego oraz poszanowania zasad współżycia społecznego;
  12. używania aktualnego oficjalnego zdjęcia (legitymacyjnego) jako awataru w systemach do komunikacji elektronicznej i kształcenia zdalnego;
  13. dbania o dobre imię Uczelni;
  14. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Obowiązkiem studenta jest udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych w formie ćwiczeń. O obowiązku udziału w wykładach decyduje koordynator kursu, zapisując to w karcie kursu.
 3. Usprawiedliwiona absencja lub niewymagana (w przypadku wykładów) obecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w ramach danego kursu.
 4. Usunięto.
 5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zwolnieni są studenci, o których mowa w § 8 i §10.

 

 

IV. Zaliczenia i egzaminy

IV.1. Zaliczenie kursu

§ 21

 1. Okresem rozliczeniowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestr.
 2. Student może zaliczyć dany kurs i uzyskać przypisane mu punkty ECTS wyłącznie po sprawdzeniu, że osiągnął założone dla tego kursu efekty uczenia się.
 3. Formy sprawdzania poziomu osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się oraz zasady ustalania oceny z kursu są elementami programu studiów udostępnianymi studentom na stronach instytutów w dokumencie zawierającym szczegółową charakterystykę kursu, zwanym kartą kursu.
 4. Karty kursów winny być przedstawione studentom najpóźniej na pierwszych zajęciach i zamieszczone na stronach internetowych właściwych instytutów nie później niż w dniu rozpoczęcia danego semestru.
 5. Zaliczenie kursu obejmuje zaliczenie wszystkich przewidzianych dla niego form zajęć dydaktycznych, zgodnie z warunkami określonymi w karcie kursu, w tym – jeśli zakłada to program studiów – złożenie egzaminu.
 6. Zaliczenia zajęć prowadzonych w określonej formie dokonuje prowadzący te zajęcia, chyba że prowadzący dany kurs (prowadzący wykład), za zgodą dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku, ustali inaczej. Jeżeli zajęcia prowadzone są dla danej grupy ćwiczeniowej przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 7. Student może zaliczyć dany kurs w terminie wcześniejszym, po uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym ten kurs.
 8. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony przez prowadzącego kurs z udziału w niektórych zajęciach wchodzących w zakres realizowanych prac badawczych i mieć ustaloną indywidualną formę zaliczenia kursu.
 9. W przypadku niezaliczenia studentowi (w pierwszym terminie oraz terminie poprawkowym) danej formy zajęć, student może w ciągu 7 dni roboczych - od ogłoszenia wyniku zaliczenia, złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego, do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 10. Do zaliczenia komisyjnego stosuje się odpowiednio zapisy § 26.
 11. Usunięto.
 12. Przedłużenie okresu rozliczeniowego na okres do 30 dni kalendarzowych możliwe jest na wniosek studenta i po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki prowadzącej kierunek.
 13. W wyjątkowych przypadkach właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora na wniosek studenta, po zaopiniowaniu przez dyrektora instytutu, może wyrazić zgodę na rozliczenie roczne.

 

§ 22

 1. Student może za zgodą dyrektora instytutu zaliczyć niektóre kursy (w tym również praktyki) w innej szkole wyższej (w kraju lub za granicą), w której funkcjonuje system ECTS (dotyczy to również programu MOST).
 2. Dyrektor instytutu wyraża zgodę na zaliczenie wybranych kursów w innej szkole wyższej realizującej program kształcenia dla danego kierunku poprzez ustalenie warunków w tzw. „Porozumieniu o programie zajęć”.
 3. Podstawą uznania studentowi kursów zrealizowanych w innej uczelni jest wywiązanie się przez niego z warunków określonych w podpisanym „Porozumieniu o programie zajęć”.
 4. Zaliczenia zajęć, o których mowa w ust. 3, dokonuje dyrektor instytutu.
 5. Szczegółowe zasady zaliczania studentom zajęć dydaktycznych zaliczonych w czasie udziału w programie Erasmus+ określa § 23.

 

§ 23

 1. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów. może odbyć jeden lub dwa semestry studiów w ramach programu Erasmus+ w uczelni lub instytucji zagranicznej na podstawie uzgodnionego indywidualnego programu studiów/praktyk.
 2. Instytutowy Pełnomocnik ds. Programu Erasmus+ ustala ze studentem treść porozumienia o indywidualnym programie zajęć (odbywanych w części za granicą), a następnie podpisuje dokument (w razie potrzeby modyfikując go lub aktualizując) oraz ustala związane z odbywaniem zajęć poza Uczelnią obowiązki studenta, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
 3. W szczególnych przypadkach, jeśli pewne efekty uczenia się nie będą mogły zostać zrealizowane w całości lub w części w uczelni/ instytucji zagranicznej, w zawartym porozumieniu o programie studiów powinny zostać wyznaczone różnice programowe wraz ze sposobem i terminem ich realizacji. Student nie ponosi kosztów uzupełnienia brakujących kursów.
 4. Po powrocie z uczelni/instytucji zagranicznej student przedkłada Instytutowemu Pełnomocnikowi ds. Programu Erasmus+ wykaz zrealizowanych poza Uczelnią zajęć i/lub praktyk.
 5. Indywidualny program studiów/praktyk ustalony na zasadach określonych w ust. 2, a zrealizowany w uczelni/instytucji zagranicznej jest traktowany jako równoważny (zgodnie z zasadą porównywalności efektów uczenia się) i jest podstawą do zaliczenia studentowi semestru/roku studiów.
 6. Wszystkie kursy (przedmioty/praktyki) zrealizowane w uczelni/ instytucji zagranicznej wpisywane są do toku studiów, a tym samym do suplementu do dyplomu, w ich oryginalnym brzmieniu.

 

 

IV.2. Egzaminy

§ 24

 1. Egzamin jest sprawdzeniem osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, założonych w programie studiów dla jednego lub więcej kursów. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej lub zdalnej bądź przy zastosowaniu wszystkich tych form.
 2. Nauczyciel akademicki prowadzący w ramach danego kursu wykłady informuje studentów o programie kursu, zakresie literatury przedmiotu oraz zasadach zaliczania poszczególnych form zajęć i wymaganiach egzaminacyjnych.
 3. Egzamin z kursu, dla którego w programie studiów nie przewidziano wykładów, przeprowadza nauczyciel akademicki wyznaczony przez dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 4. W wyjątkowych przypadkach dyrektor instytutu może wyznaczyć do przeprowadzenia egzaminu z danego kursu na danym roku studiów nauczyciela akademickiego, który prowadzi ten sam lub pokrewny kurs.
 5. Harmonogram egzaminów, w ramach organizacji roku akademickiego, zatwierdza dyrektor instytutu realizującego dany kierunek w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, na podstawie ustaleń terminów między studentami a egzaminatorami.
 6. Student może mieć w jednym dniu tylko jeden egzamin.
 7. Do egzaminu z kursu, dla którego program studiów przewiduje ćwiczenia, student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Jeśli ćwiczenia występują w kilku formach zajęć – po uzyskaniu zaliczenia z wszystkich tych zajęć. Brak zaliczenia oznacza utratę prawa do zdawania egzaminu w trybie podstawowym (I terminie).
 8. Nieuzyskanie zaliczenia z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu w II terminie oznacza brak zaliczenia danego kursu, co jest jednoznaczne z uzyskaniem z egzaminu oceny niedostatecznej.
 9. Utrata prawa do zdawania egzaminu w danym trybie jest równoznaczna z umieszczeniem w dokumentach wymienionych w § 25 ust. 3 sformułowania: „brak oceny”.
 10. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie przez studenta winno nastąpić do 3 dni roboczych od daty egzaminu. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dyrektor instytutu, wyznaczając jednocześnie okres, w jakim student winien zdać zaległy egzamin.
 11. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie na egzamin skutkuje umieszczeniem zapisu „brak oceny” w dokumentach wymienionych w § 25 ust. 3, co oznacza utratę możliwości składania egzaminu w I terminie.
 12. W przypadku uzyskania z egzaminu w pierwszym terminie oceny niedostatecznej lub utraty możliwości składania egzaminu w I terminie studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego (w II terminie).
 13. Osoba przeprowadzająca egzamin może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu w ramach dodatkowego terminu (termin “zerowy”) przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Do egzaminu w terminie “zerowym” można przystąpić, jeżeli uzyskano zaliczenie z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu.

 

§ 25

 1. W Uczelni stosuje się następujące oceny i ich oznaczenia liczbowe, a także odpowiedniki w języku angielskim oraz według skali ocen ECTS:

  bardzo dobry 5,0 very good A – excellent
  plus dobry 4,5 good plus B – very good
  dobry 4,0 good C – good
  plus dostateczny 3,5 satisfactory plus D – satisfactory
  dostateczny 3,0 satisfactory E – acceptable
  niedostateczny 2,0 unsatisfactory F – failed

   

 2. Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, oznaczającą brak zaliczenia lub niezdanie egzaminu.
 3. Oceny z wszystkich egzaminów, praktyk oraz kursów kończących się zaliczeniem z oceną umieszczane są w protokole egzaminacyjnym w systemie komputerowym oraz wliczane są do średniej ocen ze studiów.
 4. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie procedury uznania efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnym i nieformalnym. W przypadków tych kursów zamiast oceny do protokołu wpisuje się „zaliczono”.
 5. Zaliczenie kursu w procedurze uznania efektów uczenia się dokonywane jest przez dyrektora instytutu.

 

§ 26

 1. W przypadku niezaliczenia studentowi (w pierwszym terminie oraz terminie poprawkowym) egzaminu, student może w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyniku egzaminu złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 2. W terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez studenta, dyrektor instytutu wyznacza termin egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora instytutu z zastrzeżeniem §21 ust. 2.
 3. Usunięto.
 4. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych charakterem kursu, dyrektor instytutu może ustalić inną formę tego egzaminu.
 5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący, którym może być dyrektor instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku lub jego zastępca,
  2. nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący studenta,
  3. specjalista z zakresu danego kursu lub kursu pokrewnego.
 6. Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta.
 7. Na wniosek studenta, bez prawa głosu stanowiącego, w egzaminie komisyjnym mają prawo uczestniczyć: opiekun roku, specjalista z zakresu kursu wskazany przez studenta oraz przedstawiciel studentów.
 8. Wszelkie wątpliwości związane z zaliczaniem poszczególnych form zajęć, kursów oraz egzaminów komisyjnych rozstrzyga właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.

 

 

IV.3. Praktyki zawodowe

§ 27

 1. Praktyki zawodowe, jeśli są przewidziane w programach studiów, stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w ustalonych planami studiów terminach.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel akademicki wyznaczony na opiekuna dydaktycznego praktyki lub kierownik praktyki z danego zakresu.
 3. Zasady i tryb organizacji oraz odbywania praktyk określa zarządzenie Rektora.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące odbywania praktyk zawodowych uchwala rada jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku.

 

 

IV.4. Zaliczenie semestru. Wpis warunkowy i powtarzanie semestru.

§ 28

 1. Zasady zaliczenia semestru oparte są na systemie ECTS.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru i wpisu na semestr następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów uczenia się i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 3. Studentowi, który nie zaliczył semestru studiów, dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na:
  1. dwa wpisy warunkowe (związane z powtarzaniem kursów) na semestr następny, przy czym wyrażenie zgody na kolejny wpis warunkowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zaliczenia kursów z ewentualnych poprzednich wpisów warunkowych, tak aby jednocześnie student miał nie więcej niż dwa wpisy warunkowe;
  2. powtarzanie semestru (roku) studiów – z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.
 4. O wpis warunkowy na semestr następny, w przypadku nieuzyskania liczby punktów wynikającej z planu studiów, może ubiegać się student, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dyrektora, a niezaliczony kurs nie jest warunkiem koniecznym do kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym do podjęcia kursów na semestrze/roku wyższym), z zastrzeżeniem zapisu zawartego w ust. 6 niniejszego paragrafu. Student powtarzający niezaliczony kurs jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora.
 5. Zarządzenie dyrektora instytutu dotyczące limitu niedoborów punktowych na wszystkich prowadzonych przez instytut studiach ogłaszane jest na początku każdego roku.
 6. Zaliczenie ostatniego semestru studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów kursów i zdaniu egzaminu dyplomowego.

 

§ 29

 1. Dyrektor instytutu realizującego program kształcenia na danym kierunku określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok (semestr) studiów różnic programowych wynikających ze zmian w założonych efektach uczenia się dla danego kursu.
 2. Dyrektor instytutu może zezwolić studentowi powtarzającemu rok (semestr) studiów na udział w zajęciach, a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych kursów na wyższym semestrze lub roku studiów, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami studenta.
 3. Student powtarzający rok (semestr) studiów jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych kursów, które miał zaliczone, oraz odbywania zaliczonych praktyk zawodowych.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z kursu objętego warunkiem i zaliczenia kursu zgodnie z określonymi w karcie kursu
  wymaganiami. Dyrektor instytutu może, na wniosek nauczyciela prowadzącego kurs, zwolnić studenta z udziału w zajęciach obowiązkowych objętych warunkiem.
 5. Student może uzyskać zgodę dyrektora instytutu na jednokrotne powtarzanie semestru/roku studiów w toku odbywanych studiów. W sytuacji szczególnej zgodę na ponowne powtarzanie semestru/roku studiów może wyrazić właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.
 6. tudent powtarzający semestr/rok studiów jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

 

 

IV.5. Skreślenie z listy studentów

§ 30

 1. Dyrektor instytutu skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów (gdy student nie podejmuje czynności – do miesiąca – związanych organizacyjnie z tokiem i etapem studiów, w szczególności bez usprawiedliwienia nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne);
  2. rezygnacji ze studiów, z uwzględnieniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu;
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
  4. niezdania lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego;
  5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dyrektor instytutu może skreślić studenta z listy studentów również w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce, w tym nieosiągania przez studenta efektów uczenia się określonych w kartach kursów;
  2. stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach (przez co rozumie się ponad 30% nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze na zajęciach z danego kursu);
  3. nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;
  4. niewniesienia w wyznaczonym terminie wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy za pośrednictwem dyrektora instytutu do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Student, który rezygnuje ze studiów, jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów.

 

 

 

IV.6. Wznowienie studiów

§ 31

 1. Wznowienie studiów nie przysługuje osobom skreślonym z listy studentów pierwszego roku.
 2. Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów na wyższych latach studiów, może nastąpić jednokrotnie za zgodą dyrektora instytutu, który określa zakres i termin wyrównania różnic programowych i uzyskania przypisanych punktów ECTS. W szczególnych przypadkach zgody na ponowne wznowienie może udzielić właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora.
 3. Jeżeli różnice programowe, spowodowane zmianą programów studiów, są znaczne, dyrektor instytutu może:
  1. zarządzić egzamin sprawdzający,
  2. wydać zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym, niż wynika to z zapisu w dokumentacji o roku (semestrze) studiów zaliczonym przed skreśleniem,
  3. odmówić zgody na wznowienie studiów.
 4. Za egzamin sprawdzający i wyrównywanie różnic programowych student uiszcza opłatę w wysokości ustalonej przez Rektora.
 5. Student wydalony dyscyplinarnie z Uczelni traci prawo do wznowienia studiów przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, chyba że kara uległa zatarciu.
 6. Osoba, która studiowała na jednolitych studiach magisterskich i chce wznowić studia (w sytuacji, gdy studia jednolite magisterskie nie są już prowadzone), może być przyjęta przez dyrektora instytutu tylko na studia pierwszego stopnia, a po ich skończeniu może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 7. Wznowienie jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni jest prowadzony dany kierunek studiów lub kierunek studiów związany z dyscypliną, do której był przyporządkowany dotychczas prowadzony kierunek.

 

 

V. Urlopy

§ 32

 1. Dyrektor instytutu może udzielić studentowi urlopu od zajęć oraz urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
 2. Student może otrzymać urlop w przypadku:
  1. szczególnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, w tym niepełnosprawności potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim (urlop zdrowotny),
  2. innych ważnych okoliczności losowych (urlop okolicznościowy).
 3. Studentce w ciąży i studentom będącym rodzicami nie można odmówić zgody na:
  1. odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych;
  2. urlopów, o których mowa w ust. 1.
 4. Studenci będący rodzicami składają wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1, w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
 5. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się dla:
  1. studentki w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka,
  2. studentów będących rodzicami – na okres do 1 roku począwszy od dnia urodzenia dziecka, – z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
 6. Studentowi pierwszego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich urlop może być udzielony jedynie w przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem.
 7. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów w Uczelni (tj. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)- dt. pierwszego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich, ma prawo, jeden raz w czasie studiów, do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny. Urlop tego typu student może otrzymać w terminie miesiąca od rozpoczęcia semestru i po zaliczeniu semestru poprzedniego.
 8. Wniosek o urlop, wraz z opinią opiekuna roku, student składa do dyrektora instytutu.
 9. Udzielenie urlopu rocznego potwierdza się wpisem w dokumentacji studenta, co automatycznie przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

 

§ 33

 1. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorem instytutu, student możezrezygnować z udzielonego urlopu, o ile istnieje możliwość uzupełnienia powstałych
  zaległości.
 2. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w czasie urlopu przysługuje w przypadkach szczególnych, określonych odrębnymi przepisami.

 

 

VI. Nagrody i kary

§ 34

 1. Studentom wyróżniającym się wynikami w nauce, sporcie lub innymi szczególnymi osiągnięciami mogą być przyznane:
  1. stypendia właściwego ministra,
  2. nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.,
  3. nagrody Rektora (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  4. nagrody dyrektora instytutu (pieniężne, rzeczowe) lub listy gratulacyjne,
  5. medal Uczelni.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium ministra, nagród wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz nagród, wyróżnień i medalu wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 określają odrębne przepisy.
 3. Absolwentowi, który przedstawił wyróżniającą się pracę dyplomową, Rektor może przyznać nagrodę lub list gratulacyjny.
 4. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 podlegają opiniowaniu przez samorząd studentów.

 

§ 35

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, w tym zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.
 2. Decyzję o przekazaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego albo do sądu koleżeńskiego podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu i samorządu studenckiego.
 3. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
 4. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.
 5. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna powołane na okres kadencji władz Uczelni spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni w trybie określonym w statucie.
 6. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor może, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy, wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji, dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego.
 7. Ukarany przez Rektora karą upomnienia student może, w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu, wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja dyscyplinarna – może uniewinnić studenta lub podtrzymać karę upomnienia.
 8. Tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia o popełnienie czynu niegodnego, w tym czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego elementu cudzej pracy, oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 9. Tryb i zasady postępowania antyplagiatowego obowiązującego w Uczelni określają stosowne zarządzenia Rektora. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.

 

 

VII. Praca dyplomowa

§ 36

 1. W zależności od typu i kierunku studiów student przygotowuje pracę licencjacką/inżynierską (w obu przypadkach, gdy tak zakłada program studiów) lub magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową. Na kierunkach artystycznych praca dyplomowa składa się z części artystycznej i teoretycznej.
 2. Praca dyplomowa na profilu praktycznym, podobnie jak praca inżynierska, powinna mieć charakter aplikacyjny, badawczy, projektowy lub oceniający praktykę w świetle teorii.
 3. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, zwanego jej promotorem, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Na kierunkach artystycznych dopuszcza się wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem dwóch promotorów.
 4. W ramach przygotowania pracy dyplomowej student uczęszcza na seminaria prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektor instytutu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady instytutu właściwej dla danego kierunku studiów, może powierzyć prowadzenie seminariów dyplomowych oraz pełnienie obowiązków promotora pracy dyplomowej nauczycielowi akademickiemu ze stopniem doktora.
 5. Dyrektor instytutu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady instytutu, może powierzyć w szczególnych przypadkach opiekę nad pracą dyplomową osobie spoza Uczelni, posiadającej co najmniej stopień doktora.
 6. W związku z dłuższą nieobecnością promotora pracy lub w przypadku innych ważnych okoliczności, dyrektor instytutu wyznacza nowego promotora.

 

§ 37

 1. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na początku ostatniego roku studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta.
 2. Student ma prawo do wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki realizującej program kształcenia dla danego kierunku, nauczyciela akademickiego, pod którego kierunkiem będzie wykonywał pracę dyplomową, oraz tematu pracy, jak również do zaproponowania jako tematyki pracy zagadnień opracowywanych przez siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 3. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy zespołowej, zrealizowanej przez dwie osoby, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku. Zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora.
 4. Zakres tematyczny prac dyplomowych na danych studiach zatwierdza rada instytutu właściwa dla danego kierunku studiów.

 

§ 38

 1. Oceny pracy dyplomowej, według skali określonej w § 25 ust. 1, dokonują: promotor oraz recenzent powołany przez dyrektora instytutu właściwego dla danego kierunku studiów.
 2. Promotor ocenia również autentyczność pracy dyplomowej, w tym przy użyciu informatycznego systemu antyplagiatowego.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki lub osoba spoza Uczelni ze stopniem co najmniej doktora.
 4. W przypadku jednej negatywnej oceny o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dyrektor instytutu, po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.


§ 39

 1. Student ma obowiązek złożenia w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej pisemnej pracy dyplomowej, jeżeli praca dyplomowa jest wymagana przez program studiów, a na kierunkach artystycznych dodatkowo dokumentacji części artystycznej pracy dyplomowej zatwierdzonych przez promotora (promotorów) nie później niż do końca ostatniego semestru studiów zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim organizacją, określoną decyzją Rektora, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Każda praca dyplomowa przed jej złożeniem (z wyjątkiem artystycznej części pracy dyplomowej na kierunkach artystycznych) musi zostać sprawdzona w informatycznym systemie antyplagiatowym, co potwierdza dołączony do dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowny raport.
 3. Liczbę egzemplarzy wydruku oraz format zapisu elektronicznego określa zarządzenie Rektora.
 4. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych czy koncepcji. Wzór oświadczenia określa zarządzenie Rektora.
 5. Część artystyczna pracy dyplomowej jest prezentowana i oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego.
 6. Dyrektor instytutu może, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, przesunąć nie więcej niż o 1 miesiąc, termin jej złożenia z powodu: stanu zdrowia, w tym niepełnosprawności, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub z powodu innych ważnych okoliczności losowych.
 7. W okresie, o którym mowa w ust. 6, student zachowuje prawa studenta.

 

§ 40 usunięto

 

 

VIII. Egzamin dyplomowy

§ 41

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. zaliczenie wszystkich obowiązkowych kursów i praktyk objętych programem danych studiów;
  2. uzyskanie przewidzianej programem studiów dla właściwego kierunku i poziomem studiów liczby punktów ECTS, pomniejszonej o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu;
  3. uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy dyplomowej lub decyzji o dopuszczeniu do egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 4.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora instytutu, promotor (promotorzy) pracy dyplomowej oraz jej recenzent (recenzenci) – przy czym przynajmniej jeden z członków komisji musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach skład komisji egzaminacyjnej może ulec zmianie.
 3. Na kierunkach artystycznych w skład komisji dodatkowo wchodzą powołani przez dyrektora instytutu członkowie komisji w ilości określonej decyzją rady instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku.
 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w okresie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej.
 5. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego. Warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie otwartym określa dyrektor instytutu.

 

§ 42

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z zastrzeżeniem § 13. W szczególnych przypadkach zakres i formę egzaminu dyplomowego określa rada instytutu.
 2. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczną ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, stosując skalę ocen określoną w § 25 ust. 1.

 

§ 43

 1. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, a także nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego przez studenta w drugim terminie dyrektor instytutu decyduje o skreśleniu z listy studentów.
 3. Osoba wymieniona w ust. 2 może skorzystać z prawa, o którym mowa w § 40 ust. 2, ze skutkiem uregulowania zawartego w § 40 ust. 3.

 

§ 44

 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 25% oceny pracy dyplomowej,
  3. 25% oceny egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku, gdy program studiów nie zakłada pracy dyplomowej, na ocenę końcowa składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),
  2. 50% oceny egzaminu dyplomowego.
 4. Na kierunkach artystycznych na ocenę końcową zamieszczoną w dyplomie jako wynik
  ukończenia studiów składa się:
  1. 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów niekończących się egzaminem, wskazanych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ocen niedostatecznych (2),

  2. 2) 25% oceny z części artystycznej pracy dyplomowej,
   3) 15% oceny z części teoretycznej pracy dyplomowej,
   4) 10% oceny z egzaminu dyplomowego.
 5. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po jej zaokrągleniu według zasady:
  do 3,25 – dostateczny (3,0)
  od 3,26 do 3,75 – plus dostateczny (3,5)
  od 3,76 do 4,25 – dobry (4)
  od 4,26 do 4,50 – plus dobry (4,5)
  od 4,51 – bardzo dobry (5)
 6. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego, dyrektor instytutu może wnioskować do Rektora o dyplom z wyróżnieniem w przypadku średniej ocen z całego toku studiów co najmniej 4,21 oraz wyróżniającej się pracy dyplomowej (w przypadku, gdy zakładał ją program studiów) i bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego.
 7. Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, złożony w terminie 3 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego, dyrektor instytutu może wnioskować do Rektora o podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia na dyplomie pod warunkiem, że student na ostatnim roku studiów lub ostatnim semestrze w przypadku studiów 3,5-letnich lub 1,5-letnich uzyskał średnią ocen co najmniej 4,51.
 8. Na wniosek studenta (bez prawa głosu stanowiącego) w egzaminie dyplomowym mają prawo uczestniczyć:
  1. opiekun roku;
  2. przedstawiciel studentów.

 

 

 

IX. Absolwenci i dyplomy

§ 45

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.
 3. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.

 

 

X. Przepisy końcowe

§ 46

 1. Indywidualne sprawy studentów są załatwiane w drodze decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć.
 2. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w przypadkach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.
 3. Decyzje administracyjne wydaje Rektor. Rektor może upoważnić właściwego prorektora lub dyrektora instytutu do wydawania decyzji administracyjnych należących do jego kompetencji.
 4. Od decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji przez Rektora, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie Rektora wydane na skutek wniesienia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są ostateczne.
 6. Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się na piśmie za pośrednictwem podmiotu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 7. Indywidualne sprawy studentów, które nie podlegają załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej, są załatwiane w drodze rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia wydaje dyrektor instytutu, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 8. Rozstrzygnięcie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku przez studenta, chyba, że przepis szczególny stawowi inaczej.
 9. Od rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studentów przysługuje odwołanie do właściwego prorektora. Rozstrzygnięcie właściwego prorektora, wydane na skutek wniesienia odwołania jest ostateczne.
 10. Odwołanie od rozstrzygnięć składa się w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.
 11. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu wymagają wniosku, należy go złożyć na piśmie lub jeśli jest to przewidziane dla danego rodzaju sprawy w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Uczelni.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio. Wszelkie wątpliwości dotyczące spraw związanych z zasadami, trybem i tokiem studiów, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga właściwy prorektor. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest ostateczne.

 

§ 47

 1. Jeżeli wynik postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza, że w pracy dyplomowej student ubiegający się o tytuł zawodowy przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Rektor na wniosek dyrektora instytutu wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 2. W przypadku wydania dyplomu osobie, która dopuściła się czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rektor na wniosek dyrektora instytutu stwierdza nieważność decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 3. Rektor jest też organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu.

 

§ 48

 1. Regulamin studiów obowiązuje studentów i pracowników Uczelni.
 2. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

§ 49

Uczelnia przetwarza dane osobowe studentów i absolwentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.40.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.36.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów

 

 

 

Wykaz pojęć i skrótów

 

§ 1

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Biuro – Biuro Szkoły Doktorskiej UP;
  2. doktorant – osoba posiadająca status doktoranta i kształcąca się w Szkole Doktorskiej UP;
  3. Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UP;
  4. efekty uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – efekty zdefiniowane w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 poz. 2218), które uzyskuje się w procesie kształcenia doktorskiego i które są warunkiem koniecznym do uzyskania stopnia doktora;
  5. IPB – Indywidualny Plan Badawczy;
  6. IPK – Indywidualny Plan Kształcenia;
  7. ocena śródokresowa – obligatoryjna ocena śródokresowa przeprowadzana w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UP;
  8. program kształcenia – program kształcenia obejmujący opis zaplanowanych do realizacji przedmiotów;
  9. Rada – Rada Szkoły Doktorskiej UP;
  10. rada dyscypliny – rada dyscypliny naukowej, w której prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej;
  11. Regulamin – Regulamin Szkoły Doktorskiej UP;
  12. Rektor – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  13. Szkoła Doktorska – Szkoła Doktorska prowadzona przez UP;
  14. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  15. ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  16. Zastępca Dyrektora – Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UP.

 

§ 2

Szkoła Doktorska funkcjonuje na podstawie: Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Zarządzenia Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydanego w oparciu o art. 23 ust. 2 pkt 9, art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 290 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.).

 

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

§ 3

 1. Dyrektora Szkoły Doktorskiej powołuje Rektor na 4-letnią kadencję z zastrzeżeniem art. 23 ust. 5 ustawy.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy Dyrektora powołanego przez Rektora na wniosek Dyrektora.

 

§ 4

 1. Do zadań Dyrektora należy zarządzanie Szkołą Doktorską i organizowanie jej działalności, a w szczególności:
  1. organizowanie procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  2. organizacja realizacji programów kształcenia, w tym ustalanie obsady zajęć dydaktycznych;
  3. sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  4. monitorowanie jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  5. sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  6. podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów, innych niż określone w § 4 ust. 1 pkt. 16 Regulaminu;
  7. współpraca z radami naukowymi dyscyplin oraz z dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  8. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  9. wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  10. dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  11. sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  12. zapewnienie dostępności procesu rekrutacji i kształcenia oraz zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w związku z rekrutacją i kształceniem w Szkole Doktorskiej – we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
  13. przewodniczenie Radzie;
  14. przygotowanie Szkoły Doktorskiej do ewaluacji;
  15. współpraca z Samorządem Doktorantów;
  16. wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach doktorantów, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1;
  17. przyjmowanie IPB doktorantów;
  18. powoływanie promotorów i promotorów pomocniczych po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Dyscypliny;
  19. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany promotora i promotora pomocniczego doktoranta;
  20. coroczne przedstawianie Rektorowi sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej zaopiniowanego przez Radę;
  21. określenie, po zasięgnięciu opinii Rady, szczegółowych zasad przeprowadzania oceny śródokresowej oraz powoływanie, po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Dyscypliny, komisji przeprowadzających ocenę śródokresową doktorantów;
  22. opracowanie, po zasięgnięciu opinii Rady i Samorządu Doktorantów, szczegółowych kryteriów oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  23. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami administracyjnymi Szkoły Doktorskiej;
  24. dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  25. określenie zakresu koniecznej dokumentacji prowadzonej w języku polskim lub angielskim dotyczącej procesu kształcenia doktorantów oraz funkcjonowania Szkoły Doktorskiej.
 2. Dyrektor współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych UP w zakresie realizacji przez doktorantów badań i praktyk dydaktycznych.

 

 

Rada Szkoły Doktorskiej

 

§ 5

 1. Rada jest statutowym ciałem doradczym i opiniodawczym Uniwersytetu w zakresie działania Szkoły Doktorskiej.
 2. W skład Rady wchodzą:
  1. Dyrektor, jako przewodniczący;
  2. zastępca Dyrektora;
  3. po 1 przedstawicielu każdej dyscypliny reprezentowanej w Szkole Doktorskiej, wybranym przez odpowiednie Rady dyscyplin, przy czym przedstawicielem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego i jest zatrudniona w UP jako podstawowym miejscu pracy;
  4. 2 osoby wskazane przez Rektora;
  5. 1 przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Samorząd Doktorantów;
  6. członkami Rady mogą być ponadto osoby spoza wspólnoty UP, posiadające co najmniej stopień doktora, w liczbie nie większej niż 2.
 3. Rada obraduje na posiedzeniach.
 4. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje przewodniczący co najmniej 2 razy w semestrze.
 5. Rada może wykonywać swoje działania i podejmować decyzje w drodze głosowania na odległość.
 6. Na wniosek 1/3 członków Rady lub z własnej inicjatywy przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 8. Rada może powoływać zespoły doraźne dla przygotowania stanowiska Rady w sprawach należących do jej zadań.
 9. Kadencja Rady trwa 3 lata z zastrzeżeniem, że kadencja pierwszej Rady trwa do 31 sierpnia 2022 r.

 

§ 6

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. opracowanie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, a następnie monitorowanie realizacji oraz ewaluacja przyjętej strategii i zasad funkcjonowania;
  2. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zmian zasad i kryteriów rekrutacji;
  3. wyrażanie opinii w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
  4. weryfikacja, nie rzadziej niż raz 1 w roku, programów kształcenia;
  5. opiniowanie wniosków o zmianę programów kształcenia;
  6. opracowywanie własnych projektów zmian programów kształcenia;
  7. koordynowanie procesu opracowywania programów kształcenia, w tym zwłaszcza konsultacje z właściwymi radami dyscyplin;
  8. opiniowanie corocznego sprawozdania Dyrektora z działalności Szkoły Doktorskiej; opinia przyjmowana jest w drodze głosowania na posiedzeniu Rady;
  9. opiniowanie szczegółowych wymagań dla IPB, w tym jego elementów składowych;
  10. analizowanie jakości kształcenia i realizowania IPB w Szkole Doktorskiej;
  11. dbanie o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
  12. nadzorowanie zasad i praktyki oceniania doktorantów, w tym opiniowanie instrukcji dotyczącej przeprowadzania oceny śródokresowej;
  13. zatwierdzanie obsady zajęć prowadzonych w Szkole Doktorskiej;
  14. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Senat, Rektora lub Dyrektora;
  15. w uzasadnionych przypadkach pomoc w koordynowaniu praktyk.

 

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej

 

§ 7

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się zgodnie z przyjętymi przez Senat zasadami i kryteriami rekrutacji. 2. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej:
  1. nabywa prawa i obowiązki doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o treści określonej w Statucie UP; doktorant potwierdza złożenie ślubowania na piśmie;
  2. rozpoczyna kształcenie w Szkole Doktorskiej i realizację IPB.

 

§ 8

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.
 2. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.
 3. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów. Organizację roku akademickiego określają odrębne wewnętrzne akty prawne UP.
 4. Kształcenie w ramach sekcji, o których mowa w § 96 ust. 4 Statutu Uczelni z dnia 17 kwietnia 2019 roku z późn. zm., odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Szkoła Doktorska może realizować program kształcenia wspólnie z innymi szkołami doktorskimi.

 

 

Warunki i tryb odbywania zajęć w Szkole Doktorskiej

 

§ 9

 1. Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest semestr.
 2. Za zaliczenie przedmiotu doktorant otrzymuje punkty ECTS, zgodne z planem kształcenia.
 3. Przedmioty przewidziane w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej jako obowiązkowe w danym roku mogą kończyć się zaliczeniem na ocenę.
 4. Egzaminy przewidziane w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej w danym roku zaliczane są na ocenę.
 5. Doktorant zobowiązany jest zdać egzamin z dyscypliny (egzamin kierunkowy), który nie jest wliczany do rozliczenia w ramach roku akademickiego. Wymogi w tym zakresie określa odpowiednia rada dyscypliny. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez radę dyscypliny nie wcześniej niż po ocenie śródokresowej i przed złożeniem rozprawy.
 6. Wymogi zaliczenia danego przedmiotu przez doktoranta określone są w karcie przedmiotu.
 7. W procesie realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej obowiązuje następująca skala ocen zgodna z systemem ocen określonym w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) przez Komisję Europejską:

  OcenaOdpowiednik liczbowyOdpowiednik literowy wg systemu ECTS
  Bardzo dobry 5,0 A
   Dobry plus 4,5 B
  Dobry 4,0 C
   Dostateczny plus 3,5 D
  Dostateczny 3,0 E
  Niedostateczny 2,0 FX, F

   

 8. W odniesieniu do zaliczenia i egzaminu ujętego w programie kształcenia, w przypadku uzyskania w 1 terminie oceny niedostatecznej albo nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zaliczenia lub egzaminu w tym terminie, doktorantowi przysługuje prawo do 2 terminu.
 9. W przypadku uzyskania w terminie oceny niedostatecznej albo nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 5, doktorantowi przysługuje prawo do 2 terminu.

 

§ 10

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest:
  1. zaliczenie przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w programie kształcenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5;
  2. złożenie sprawozdania wraz z opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany, z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej, a od semestru 3 z realizacji IPB. Sprawozdanie za pierwszy semestr ma formę prezentacji w ramach „Publicznej sesji sprawozdawczej 1”.
 2. Dyrektor zalicza doktorantowi przedmioty zaliczone w innej uczelni lub instytucji naukowej podczas uczestniczenia w wymianie na podstawie umowy i dokumentacji związanej z tą wymianą, o ile uprzednio wyraził zgodę na wyjazd doktoranta oraz zaliczanie tych przedmiotów. Przepisu nie stosuje się do egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 5.
 3. Dyrektor może zaliczyć doktorantowi przedmioty oferowane na poziomie doktorskim, odpowiednio dla 8. poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji, zaliczone w innej uczelni lub instytucji naukowej na podstawie karty przedmiotu i dokumentu potwierdzającego uzyskaną ocenę. Przepisu nie stosuje się do egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 5.
 4. Dyrektor dokonuje oceny realizacji programu kształcenia przez doktorantów oraz zalicza semestr.

 

§ 11

Na uzasadniony wniosek doktoranta, w porozumieniu z promotorem (promotorami), Dyrektor może ustalić doktorantowi IPK.

 

 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

§ 12

 1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej i jego zmiany przyjmuje Senat na wniosek Rektora. Wniosek opiniuje Rada i Samorząd Doktorantów. Wniosek o zmianę w programie kształcenia może złożyć Rada.
 2. Wnioski o zmianę w programie kształcenia oraz propozycje nowych programów kształcenia, do Rektora za pośrednictwem Dyrektora mogą składać:
  1. członkowie Rady;
  2. nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Szkole Doktorskiej oraz promotorzy;
  3. rady dyscyplin naukowych;
  4. senacka komisja właściwa do spraw nauki;
  5. Samorząd Doktorantów.
 3. Program kształcenia podlega corocznemu przeglądowi przeprowadzanemu przez Radę. W wyniku przeglądu Rada może przygotować wniosek o zmianę w programie kształcenia.
 4. Zmiana w programie kształcenia w zakresie przedmiotów związanych bezpośrednio z daną dyscypliną naukową wymaga opinii rady tej dyscypliny.
 5. W ramach programu kształcenia mogą być prowadzone zajęcia w języku angielskim.

 

 

Promotor i promotor pomocniczy

 

§ 13

 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
 2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudniona w UP jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków, o których mowa w ust. 2, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
 4. Promotorem nie może zostać osoba, która:
  1. w okresie ostatnich 5 lat:
   1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
   2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy;
  2. została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 5. W uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, Dyrektor może powierzyć opiekę naukową promotorowi niebędącemu pracownikiem UP.
 6. Promotor może sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż 4 doktorantami w Szkole Doktorskiej.
 7. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora.
 8. Promotor pomocniczy może sprawować swą funkcję w odniesieniu do nie więcej niż 2 doktorantów w Szkole Doktorskiej.

 

§ 14

 1. Promotora (promotorów) powołuje Dyrektor, na wniosek doktoranta, nie później niż 3 miesiące od podjęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wyznaczenie promotora następuje po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny. W przypadku promotora spoza UP do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej i publikacjach kandydata na promotora.
 2. Wniosek o powołanie promotora (promotorów) doktorant składa nie później niż 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Do wniosku doktorant dołącza autoreferat oraz zgodę kandydata na promotora (promotorów), w tym promotora pomocniczego.
 3. W uzasadnionych przypadkach promotora pomocniczego powołuje Dyrektor na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny. W przypadku promotora pomocniczego spoza UP, do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej i publikacjach kandydata na promotora pomocniczego. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez kandydata na promotora pomocniczego.
 4. W przypadku niezłożenia przez doktoranta wniosku o powołanie promotora (promotorów) w terminie, o którym mowa w ust. 2, promotora niezwłocznie powołuje Dyrektor po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny. Doktorant informowany jest niezwłocznie o wyznaczeniu promotora.
 5. Na uzasadniony wniosek promotora (promotorów), doktoranta lub z własnej inicjatywy, Dyrektor może dokonać zmiany promotora (promotorów). Doktorant do wniosku o zmianę promotora (promotorów) dołącza jednocześnie wniosek o powołanie nowego wskazanego przez siebie promotora (promotorów) wraz z pisemną zgodą kandydata na promotora, o której mowa w ust. 2. Zmiana w każdym przypadku wymaga opinii rady dyscypliny.
 6. Na uzasadniony wniosek promotora (promotorów), promotora pomocniczego, doktoranta lub z własnej inicjatywy, Dyrektor może dokonać zmiany promotora pomocniczego albo odwołać promotora pomocniczego bez wyznaczania jego następcy. Doktorant do wniosku o zmianę promotora pomocniczego dołącza jednocześnie wniosek o powołanie nowego promotora pomocniczego wraz z pisemną zgodą kandydata na promotora pomocniczego, o której mowa w ust. 2. Zmiana w każdym przypadku wymaga opinii rady dyscypliny.
 7. Wyznaczenie promotora (promotorów) może być poprzedzone wygłoszeniem autoreferatu przez doktoranta przed radą dyscypliny.
 8. W przypadku zmiany promotora (promotorów), promotora pomocniczego na wniosek doktoranta, o którym mowa w ust. 5 i 6, wniosek doktoranta zawierający braki, w tym brak pisemnej zgody kandydata na promotora (promotorów lub promotora pomocniczego), po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie czternastu dni, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 9. W przypadku zmian promotora (promotorów), promotora pomocniczego na wniosek promotora (promotorów), promotora pomocniczego lub z inicjatywy Dyrektora, o których mowa w ust. 5 i 6, nowego promotora (promotorów), promotora pomocniczego powołuje Dyrektor po konsultacji z doktorantem.

 

§ 15

 1. Zadania promotora (promotorów) polegają w szczególności na:
  1. sprawowaniu opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez doktoranta, w tym udzielaniu doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej lub działalności artystycznej;
  2. pomocy doktorantowi w opracowaniu IPB z uwzględnieniem możliwości finansowania badań lub działalności artystycznej z określonych źródeł;
  3. opiniowaniu wniosków i podań doktoranta dotyczących kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym o ustalenie IPK, o którym mowa w § 11;
  4. dokonywaniu pisemnej oceny postępów w pracy naukowej lub działalności artystycznej doktoranta, a w szczególności przygotowania i realizacji IPB oraz stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej;
  5. opiniowaniu rozprawy doktorskiej składanej przez doktoranta;
  6. współpracy z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej w celu monitorowania postępów doktoranta;
  7. zawiadamianiu Dyrektora o braku postępów w pracy naukowej lub działalności artystycznej i wnioskowaniu o skreślenie doktoranta z listy doktorantów w przypadku negatywnej oceny postępów w przygotowaniu rozprawy lub realizacji IPB;
  8. sprawowaniu nadzoru nad pracą promotora pomocniczego;
  9. opiniowaniu sprawozdań doktoranta;
  10. koordynowaniu realizacji praktyk pedagogicznych doktoranta.
 2. Promotor (promotorzy) mają obowiązek doskonalenia umiejętności w zakresie mentoringu naukowego, a w szczególności uczestnictwa w szkoleniach dla promotorów organizowanych przez Szkołę Doktorską (nieobowiązkowych dla promotorów, którzy wypromowali wcześniej przynajmniej 1 doktoranta).

 

§ 16

 1. Zadania promotora pomocniczego polegają w szczególności na:
  1. wykonywaniu czynności pomocniczych w opiece nad doktorantem, w tym w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników;
  2. opiniowaniu IPB;
  3. dokonywaniu oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i przedstawianie jej promotorowi. Opinia promotora pomocniczego jest załączana do opinii promotora.

 

 

Indywidualny Plan Badawczy

 

§ 17

 1. IPB jest przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany. Akceptacja IPB doktoranta, uwzględnia w szczególności możliwość realizacji IPB w UP, w tym możliwości organizacyjne i finansowe.
 2. IPB zawiera w szczególności:
  1. konspekt rozprawy doktorskiej zawierający następujące elementy:
   1. temat i uzasadnienie tematu rozprawy doktorskiej na podstawie przeglądu literatury;
   2. cele i hipotezy badawcze rozprawy doktorskiej;
   3. opis metod badawczych;
   4. szacunkowy budżet ze wskazaniem dostępnych źródeł finansowania;
   5. wskazanie formy rozprawy doktorskiej;
   6. propozycję struktury rozprawy doktorskiej;
   7. bibliografię przedmiotową;
  2. zewnętrzne źródła finansowania badań, w tym na przykład konkursy na projekty badawcze i artystyczne, o które doktorant planuje aplikować,
  3. program badawczy służący przygotowaniu rozprawy doktorskiej obejmujący opis zadań i harmonogram miesięczny ich realizacji w podziale na semestry;
  4. termin złożenia rozprawy doktorskiej (data dzienna).
 3. IPB musi zawierać ponadto informację o planach realizacji innych osiągnieć wymaganych w toku kształcenia, w szczególności o terminach:
  1. egzaminu kierunkowego wskazanego w § 9 ust. 5;
  2. złożenia co najmniej 1 wniosku o grant badawczy lub artystyczny do instytucji finansującej badania w trybie konkursowym, w szczególności do Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  3. odbycia co najmniej 1 stażu naukowo-dydaktycznego, artystycznego lub dydaktycznego w zagranicznym lub krajowym ośrodku naukowym lub instytucji kulturalnej w wymiarze co najmniej 20 dni roboczych;
  4. uzyskania zaliczeń z zajęć obligatoryjnych ujętych w programie kształcenia, lecz nieprzypisanych do określonych semestrów;
  5. uzyskania zaliczeń z zajęć nieujętych w programie kształcenia;
  6. przyjęcie do druku co najmniej 1 publikacji lub realizacji przynajmniej jednego dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu; publikację stanowi:
   1. 1 artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, lub
   2. 1 monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w ministerialnym wykazie wydawnictw, lub
   3. 1 rozdział w monografii, o której mowa wyżej.
  7. wygłoszenia referatu na przynajmniej 1 konferencji o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym lub realizacji co najmniej 1 projektu artystycznego stanowiącego znaczący wkład w kulturę;
  8. realizacji osiągnięć w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki.
 4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, określa szczegółowe wymagania dla IPB, w tym jego elementy składowe, oraz instrukcję techniczną do złożenia IPB i zatwierdzenia go przez promotora.

 

§ 18

 1. Doktorant składa IPB po zaopiniowaniu przez promotora (promotorów) i promotora pomocniczego, o ile został powołany, do Dyrektora nie później niż 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 2. Złożenie IPB jest poprzedzone przedłożeniem projektu IPB nie później niż na 4 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Doktorant przedkłada zaakceptowany przez promotora (promotorów) projekt IPB do Dyrektora, który kieruje go do zaopiniowania przez 2 recenzentów posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, przy czym 1 z recenzentów nie może być pracownikiem UP. Recenzenci w terminie 2 tygodni rekomendują złożenie IPB bez uwag albo rekomendują wprowadzenie poprawek wynikających z wymagań dla IPB, o których mowa w § 17 ust. 2.
 3. Realizacja IPB podlega okresowej ocenie w ramach semestralnych sprawozdań przedstawianych przez doktoranta.
 4. Rekomendacje recenzentów, o których mowa w ust. 2, Dyrektor przekazuje doktorantowi i promotorowi (promotorom).
 5. W przypadku niezłożenia IPB w terminie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor skreśla doktoranta z listy doktorantów.
 6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji IPB doktorant, za zgodą promotora (promotorów), może złożyć propozycję zmiany w IPB, o ile zmiana ta ma istotne znaczenie ze względu na kształt przyszłej rozprawy doktorskiej. Zmiana taka może być dokonana nie częściej niż 1 raz w roku.

 

 

Ocena śródokresowa

 

§ 19

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana po 4 semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia 5 semestru. W przypadku zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, o którym mowa w § 23, termin oceny przesuwa się o ten okres.
 2. Dyrektor określa szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej po zasięgnięciu opinii Rady.
 3. Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik A Regulaminu.

 

§ 20

 1. Ocenę śródokresową przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez Dyrektora w składzie:
  1. 2 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska lub pokrewnej, zatrudnione poza UP lub zatrudnione w uznanej uczelni zagranicznej i posiadające stopień doktora oraz udokumentowane doświadczenie naukowe w zakresie, w którym przygotowywana jest rozprawa doktorska;
  2. 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska lub pokrewnej, zatrudniona w UP.
 2. W miarę możliwości na członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Dyrektor powołuje osoby, które opiniowały projekt IPB.
 3. Powołując członka komisji, Dyrektor kieruje się zasadą unikania konfliktu interesów, w szczególności bezpośredniej podległości służbowej członka komisji i promotora (promotorów).
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego właściwej rady dyscypliny, może w skład komisji powołać 1 osobę posiadającą stopień doktora i znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
 5. W skład komisji nie może wchodzić promotor (promotorzy) ani promotor pomocniczy ocenianego doktoranta.
 6. W skład komisji nie może wchodzić Dyrektor ani jego zastępca.
 7. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która:
  1. w okresie ostatnich 5 lat:
   1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
   2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy;
  2. została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust 1 pkt 4 ustawy.
 8. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji, w tym kontaktuje się z Dyrektorem, doktorantem i promotorem (promotorami).

 

§ 21

 1. Komisja, o której mowa w § 20, przeprowadza ocenę realizacji IPB, w szczególności w oparciu o:
  1. przedłożone sprawozdania doktoranta;
  2. opinie promotora (promotorów) w przedmiocie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  3. rozmowę z doktorantem oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta lub Szkołę Doktorską z zastrzeżeniem § 27A ust. 3.
 2. Rozmowa z doktorantem, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być przeprowadzona w formie wideokonferencji. W rozmowie może uczestniczyć Dyrektor.

 

§ 22

 1. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Ocena wymaga uzasadnienia. Komisja przyjmuje ocenę zwykłą większością głosów.
 2. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 3. W przypadku oceny pozytywnej komisja może przedstawić doktorantowi rekomendacje dotyczące dalszej realizacji IPB.
 4. W przypadku oceny negatywnej Dyrektor skreśla doktoranta z listy doktorantów. 5. W przypadku braku zgodności co do oceny realizacji IPB doktoranta, członek komisji może dołączyć do protokołu zdanie odrębne.

 

 

Zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

§ 23

 1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania:
  1. urlopu macierzyńskiego,
  2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  3. urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego,
   − określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
 2. Pisemny wniosek doktoranta w sprawie zawieszenia kształcenia powinien być złożony nie później niż 21 dni od daty nastąpienia okoliczności dających prawo do urlopów, o których mowa w ust. 1. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zawieszenie okresu kształcenia.
 3. Przyjmując wniosek o zawieszenie kształcenia na okres inny niż rok akademicki, Dyrektor określa warunki obowiązujące doktoranta po zakończeniu okresu zawieszenia, a w szczególności ustala terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z procesu kształcenia i Regulaminu.
 4. W terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu zawieszenia doktorant składa do Dyrektora oświadczenie na piśmie o kontynuowaniu kształcenia. Niezłożenie oświadczenia stanowi podstawę do wszczęcia procedury skreślenia z listy doktorantów z powodu rezygnacji z kształcenia.
 5. Wynikające z IPB terminy wykonania obowiązków doktoranta ulegają przedłużeniu odpowiednio o czas, na który zawieszono okres kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 6. W okresie zawieszenia doktorant nie realizuje programu kształcenia i IPB, zachowując prawa doktoranta (prawo do legitymacji doktoranckiej, prawo do stypendium w wysokości ustalonej zgodnie z art. 209 ust. 6 ustawy).

 

 

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w trybie przeniesienia

 

§ 24

 1. Doktorant szkoły doktorskiej prowadzonej przez inny podmiot w dyscyplinie, w której odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej, może ubiegać się o przeniesienie do Szkoły Doktorskiej, jeżeli:
  1. uzyskał pozytywną ocenę śródokresową w poprzedniej szkole doktorskiej;
  2. złoży wniosek o przeniesienie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe kształcenie w poprzedniej szkole doktorskiej, w tym:
   1. wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami,
   2. IPB,
   3. dokument potwierdzający wynik oceny śródokresowej,
   4. dokument określający okres i wysokość dotychczas pobieranego stypendium doktoranckiego oraz zrealizowanych efektów kształcenia.
  3. UP będzie miał możliwość zapewnienia kontynuacji dotychczasowych badań doktoranta.
 2. Dyrektor kwalifikuje kandydata do przyjęcia w trybie przeniesienia, określając zakres i terminy uzupełnienia różnic programowych. Osoba zakwalifikowana zostaje wpisana na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po przedłożeniu decyzji o skreśleniu w szkole doktorskiej, z której się przenosi, i złożeniu ślubowania, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1.
 3. Opiekę naukową nad doktorantem przyjętym w trybie przeniesienia może sprawować promotor z poprzedniej szkoły doktorskiej pod warunkiem, iż zostanie zaakceptowany przez Dyrektora po konsultacji z radą dyscypliny.
 4. Doktorantowi przyjętemu w trybie przeniesienia do planowanego czasu trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej, o którym mowa w § 8 ust. 3, wlicza się czas kształcenia w poprzedniej szkole doktorskiej zaliczony przed przeniesieniem.

 

 

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

 

§ 25

 1. Dyrektor, na wniosek doktoranta, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin może być przedłużony w szczególności z powodu:
  1. udokumentowanej długotrwałej choroby (co najmniej 6 miesięcy) doktoranta lub członka jego rodziny, uzasadniającej przedłużenie terminu;
  2. udokumentowanego udziału w grancie badawczym lub projekcie artystycznym przyznawanym w trybie konkursowym przez polską lub zagraniczną instytucję finansującą badania naukowe w szczególności Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (harmonogram realizacji grantu wybiega poza termin złożenia rozprawy planowany w IPB);
  3. wyjazdu badawczego doktoranta wynikającego z IPB. Na czas wyjazdu Dyrektor ustala IPK.
 2. Doktorant nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym w IPB terminem złożenia rozprawy składa na piśmie wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający:
  1. dane doktoranta (imię, nazwisko, nr albumu, rok kształcenia);
  2. proponowany termin złożenia rozprawy (data dzienna);
  3. uzasadnienie wraz ze skorygowanym harmonogramem pracy IPB (zgodnie z § 18 pkt. 6);
  4. opinię promotora (promotorów) i promotora pomocniczego, jeśli został powołany o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz postępach naukowych lub osiągnięciach artystycznych doktoranta.
 3. Suma okresów przedłużeń nie może przekraczać 2 lat.

 

 

Prawa i obowiązki doktorantów

 

§ 26

 1. Doktorant ma prawo do:
  1. opieki naukowej promotora (promotorów), a także promotora pomocniczego, w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej;
  2. uzasadnionej zmiany promotora (promotorów), a także promotora pomocniczego;
  3. korzystania z infrastruktury, sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych UP, w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, IPB i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach ustalonych w odrębnych aktach wewnętrznych, w ramach możliwości UP;
  4. wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych przez powołane do tego agendy UP;
  5. ubiegania się o finansowanie badań naukowych lub projektów artystycznych związanych z realizacją IBP ze środków ogólnouczelnianych;
  6. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego lub artystycznego;
  7. poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka wspólnoty akademickiej UP;
  8. zrzeszania się w organizacjach doktorantów w UP;
  9. otrzymywania stypendium doktoranckiego zgodnie z art. 209 ustawy;
  10. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku, które powinny być wykorzystywane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  11. posiadania legitymacji doktoranta;
  12. ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim UP na warunkach określonych w odrębnych przepisach;
  13. ubiegania się o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim UP na warunkach określonych w odrębnych przepisach;
  14. ubiegania się o kredyt studencki, na zasadach określonych w art. 210 ustawy;
  15. odbywania staży naukowych i odbywania części kształcenia poza UP na zasadach określonych odrębnymi wewnętrznymi aktami UP;
  16. zawieszenia kształcenia na okres trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, na zasadach określonych w § 23;
  17. przedłużenia, w uzasadnionych przypadkach, terminu złożenia rozprawy doktorskiej, na zasadach określonych w § 25;
  18. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Poza uprawnieniami, o których mowa w ust. 1, doktoranci z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo - odpowiednio do rodzaju i stopnia niepełnosprawności - ubiegać się o stworzenie, w miarę możliwości UP, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych i projektach artystycznych, a w szczególności o:
  1. indywidualne warunki uczestnictwa w zajęciach i zaliczania przedmiotów,
  2. indywidualne warunki korzystania z infrastruktury i zasobów UP,
  3. zgodę prowadzącego zajęcia dydaktyczne na nagrywanie zajęć lub zgodę Dyrektora na udział w zajęciach asystenta doktoranta niepełnosprawnego lub tłumacza języka migowego.

 

§ 27

 1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w UP oraz stosownie do rozstrzygnięć Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie kształcenia.
 2. Doktorant jest obowiązany w szczególności:
  1. przestrzegać praw i zwyczajów akademickich;
  2. postępować zgodnie z normami etycznymi ujętymi w Kodeksie Etyki Doktoranta i zasadami współżycia społecznego, dbać o dobre imię i mienie UP;
  3. przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w UP, w tym dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych;
  4. informować Dyrektora o zamiarze rezygnacji z kształcenia lub przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
  5. przedłożyć Dyrektorowi projekt IPB;
  6. złożyć Dyrektorowi IPB;
  7. realizować program kształcenia i IPB;
  8. składać semestralne sprawozdania, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 3, wraz z opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany;
  9. składać oświadczenia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
  10. posiadać identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID);
  11. bezzwłocznie powiadamiać Dyrektora o zmianie danych osobowych istotnych dla toku kształcenia, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem jest prawnie skuteczne, chyba że doręczanie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  12. bezzwłocznie powiadomić Dyrektora o podjęciu zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w innej uczelni i jego wymiarze;
  13. bezzwłocznie powiadomić Dyrektora o uzyskaniu stopnia naukowego doktora nadanego przez inny uprawniony podmiot;
  14. bezzwłocznie powiadomić Dyrektora o podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej;
  15. korzystać z konta w systemie poczty elektronicznej UP w sprawach związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej;
  16. jeżeli nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wskazać, na potrzeby doręczania decyzji administracyjnych, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce; w przypadku niedopełnienia tego obowiązku decyzje pozostawiane są w aktach doktoranta ze skutkiem doręczenia, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  17. złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, w których narażony będzie na działanie czynników szkodliwych.
 3. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

 

§ 27A

 1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą uzyskać wsparcie edukacyjne w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BONP).
 2. Rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. W zajęciach dydaktycznych i badawczych, egzaminach, zaliczeniach, oraz w procesie oceny śródokresowej mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego wyznaczone przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek w tej sprawie należy składać do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 4. Doktorant, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności, może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
 5. Jeżeli niepełnosprawność doktoranta uniemożliwia realizację planu kształcenia przewidzianego na dany semestr, Dyrektor SD na pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może wyrazić zgodę na IPK.
 6. Doktorant będący osobą niepełnosprawną, na podstawie opinii wydanej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje potrzeby dotyczące warunków uzyskania zaliczenia, zdawania egzaminu. Dotyczą one:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne i tym podobne;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie kierunkowym i innych formach ewaluacji osób, o których mowa w ust. 3;
  5. możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej przed zajęciami (na przykład prezentacje) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Wypracowanie formy wsparcia dla doktorantów z niepełnosprawnością następuje na okres całego roku akademickiego.
 8. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność doktorant nie był w stanie przystąpić do zaliczeń i egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, doktorant ma prawo wnioskować do Dyrektora o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dyrektor może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji.
 9. Orzeczenia doktorantów stanowią dokumentację Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i nie znajdują się w aktach osobowych doktorantów.

 

 

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

§ 28

 1. Podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz złożenie rozprawy doktorskiej.
 2. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej zgodnie z IPB, z zastrzeżeniem § 25.
 3. Przez złożenie rozprawy doktorskiej rozumie się przedłożenie w Biurze egzemplarza rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany.
 4. Doktorant, który ukończył kształcenie w Szkole Doktorskiej otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu efektów 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 5. Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia.

§ 29

 1. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej w przypadku:
  1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2. niezłożenia IPB w terminie;
  3. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB;
  4. złożenia pisemnej rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  5. podjęcia kształcenia w innej szkole doktorskiej;
  6. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z UP.
 2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
  1. niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  2. postępowania niezgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w UP oraz niestosowania się do rozstrzygnięć Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie kształcenia.
  3. nierealizowania programu kształcenia.
 3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 i 2.

 

 

Prowadzenie dokumentacji w Szkole Doktorskiej

 

§ 30

 1. Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Doktorskiej prowadzona jest w zakresie:
  1. procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  2. przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej;
  3. działalności Rady;
  4. wykonywania obowiązków Dyrektora.
 2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
 3. W zakresie kształcenia doktoranta prowadzona jest:
  1. teczka akt osobowych doktoranta, w której przechowuje się:
   1. dokumenty wymagane od kandydata, w szczególności poświadczoną przez UP kopię dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
   2. kwestionariusz osobowy;
   3. informację o wpisaniu na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej;
   4. akt ślubowania;
   5. karty okresowych osiągnięć;
   6. IPB;
   7. indywidualne decyzje Dyrektora dotyczące przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej;
   8. sprawozdania doktoranta z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB wraz z opiniami promotora (promotorów).
  2. protokoły zaliczeniowe, przechowywane w osobnej teczce zawierającej dokumentację kształcenia doktorantów na danym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 4. Dokumentacja z działalności Rady zawiera w szczególności:
  1. protokoły posiedzeń Rady;
  2. uchwały Rady,
  3. dokumenty stanowiące przedmiot obrad Rady, w tym opiniowane przez Radę wnioski i projekty.
 5. Dokumentacja z działalności Dyrektora zawiera w szczególności:
  1. sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej;
  2. akty wydawane przez Dyrektora, w tym instrukcje.

 

 

Rozstrzyganie spraw doktorantów

 

§ 31

 1. Dyrektor rozstrzyga indywidualne sprawy doktorantów na pisemny wniosek doktoranta lub z urzędu. Indywidualne sprawy doktoranta, którego promotorem jest Dyrektor, rozstrzyga Rektor.
 2. Podpisany wniosek składa się do Dyrektora w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą lub przedmiotem wniosku (chyba że przepisy właściwe dla danego wniosku stanowią inaczej).
 3. Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnoszącego, wskazać treść wniosku i uzasadnienie oraz spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.
 4. Wniosek niekompletny, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do jego uzupełnienia, pozostawia się bez rozpoznania.

 

§ 32

 1. Od decyzji Dyrektora albo Rektora w sprawie skreślenia z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora.
 2. Doktorant wniosek składa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wydającego.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach doktorantów, do których przepisy prawa przewidują formę decyzji.

 

§ 33

Sprawy doktoranckie nieobjęte przepisami Regulaminu oraz nieuregulowane w innych przepisach rozstrzyga Rektor.

 

§ 34

Do rozstrzygania indywidulanych spraw doktorantów w zakresie nieuregulowanym w ustawie lub Regulaminie stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Administracja

 

§ 35

 1. Obsługę administracyjną Szkoły Doktorskiej sprawuje Biuro Szkoły Doktorskiej.
 2. Biurem kieruje kierownik Biura Szkoły Doktorskiej powołany przez Rektora.
 3. Biuro podlega merytorycznie Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.

 

Podstawa prawna

 

Spis treści

 1. Przepisy ogólne
 2. Organizacja studiów
 3. Obowiązki kierownika studiów podyplomowych
 4. Prawa i obowiązki słuchacza
 5. Przebieg studiów
 6. Przepisy końcowe

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.). Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów podyplomowych oraz określa prawa i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami.

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia podyplomowe, zwane w dalszej części również studiami, są jednym z formalnych, zinstytucjonalizowanych ogniw systemu uczenia się przez całe życie.
 2. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych.

§ 2

 1. Jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą studia podyplomowe jest Instytut.
 2. Studia podyplomowe mogą prowadzić jednostki ogólnouczelniane, w tym w szczególności centrum badawczo-dydaktyczne, centrum dydaktyczne lub studium.
 3. Studia podyplomowe mogą być również prowadzone przez więcej niż jeden Instytut, a także wspólnie ze studium lub centrum oraz innymi jednostkami funkcjonującymi w Uczelni na podstawie zawartych porozumień.
 4. Słuchaczy studiów podyplomowych obsługuje Centrum Obsługi Studenta, które prowadzi dokumentację przebiegu studiów podyplomowych.


§ 3

Studia podyplomowe w Uczelni tworzy, przekształca i znosi Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, na wniosek dyrektora jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów podyplomowych.

§ 4

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a ich program powinien umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zasady kształcenia na studiach podyplomowych nauczycielskich muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli.

§ 5

 1. Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje Rada właściwego Instytutu lub Rada programowa innej jednostki uprawnionej do prowadzenia tych studiów.
 3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją programu studiów i przebiegiem studiów podyplomowych sprawuje kierownik studiów podyplomowych.

§ 6

Studia podyplomowe, prowadzone przez poszczególne Instytuty (lub inne uprawnione jednostki) mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni, a także wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 7

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w całości albo w części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 8

 1. Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Warunki odpłatności określa umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem i ewentualnie instytucją partnerską.
 3. Wysokości wszelkich opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych ustala Rektor w drodze zarządzenia.
 4. Studia mogą być finansowane - częściowo lub w całości ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania (lub odbywa studia bezpłatne).

§ 9

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (jeśli szczegółowe przepisy nie wymagają legitymowania się kwalifikacjami określonymi dla poziomu 7 PRK).

§ 10

 1. Warunki rekrutacji i limit miejsc ustala dyrektor jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów.
 2. Rekrutację na studia podyplomowe organizuje i prowadzi Sekcja ds. Rekrutacji we współpracy z kierownikami studiów podyplomowych lub innymi wyznaczonymi przez dyrektora jednostki pracownikami.
 3. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  2. ankietę osobową;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  4. inne dokumenty wymagane przez jednostkę realizującą studia.
 4. O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego i spełnienie wymogów formalnych określonych każdorazowo w zasadach rekrutacji.
 5. Słuchacz może podjąć zajęcia na studiach podyplomowych pod warunkiem zawarcia umowy o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych.
 6. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych osób, studia podyplomowe (dana edycja) mogą nie zostać uruchomione.

§ 11

 1. Przyjęcia na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych lub osoba wyznaczona przez dyrektora jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do wiadomości kandydatów na studia podyplomowe drogą mailową.
 4. Od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty zawiadomienia kandydata o nieprzyjęciu na studia.
 5. Rozstrzygnięcie Rektora, podjęte po rozpatrzeniu odwołania, jest ostateczne.

 

II. Organizacja studiów

§ 12

 1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje, na wniosek Dyrektora, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.
 2. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora, zatrudniony w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy.
 3. Kierownik studiów podyplomowych sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad przebiegiem edycji studiów, w tym nad realizacją programu studiów.
 4. Kierownik studiów podyplomowych we współpracy z Sekcją ds. Rekrutacji organizuje kolejne edycje studiów podyplomowych.

 

§ 13


Decyzje o uruchamianiu kolejnych edycji danych studiów podyplomowych podejmuje Dyrektor po zatwierdzeniu budżetu przez Kwestora.

§ 14

 1. Studia podyplomowe organizowane są w cyklu semestralnym.
 2. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje kierownik studiów, a zatwierdza Dyrektor.
 3. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy przez kierownika studiów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, w tym przy wykorzystaniu Internetu.

 

§ 15

 1. Kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych odbywa się według planów i programów studiów, zwanych łącznie programami studiów, które opracowuje Rada Instytutu (lub rada programowa uprawnionej jednostki) i przedkłada Senatowi do uchwalenia.
 2. Uczelnia określa dla programu studiów podyplomowych efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniając charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6, 7 albo 8.
 3. Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Pierwszy etap potrwa do 2 września 2022 roku i polega na rejestracji kandydatów w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym oraz elektronicznym złożeniu wymaganej dokumentacji.

III. Obowiązki kierownika studiów podyplomowych

§ 16

 1. Kierownik studiów podyplomowych jest odpowiedzialny za:
  1. przygotowanie obsady zajęć dydaktycznych;
  2. dobór kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  3. przygotowanie i podanie do wiadomości słuchaczom harmonogramu zajęć (obejmującego również terminy zaliczeń i egzaminów);
  4. prawidłową realizację programu studiów;
  5. rozliczenie studiów po zakończeniu edycji (nie później niż w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu zajęć każdej edycji studiów);
  6. przeprowadzania ewaluacji zajęć i przygotowanie zbiorczych wyników oraz wniosków w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Kierownik studiów podyplomowych ma również obowiązek:
  1. pozostawania w stałym kontakcie ze słuchaczami w tym informowania ich o wszelkich zmianach;
  2. aktualizowania informacji dotyczących studiów podyplomowych na stronie jednostki;
  3. nadzorowania przebiegu procesu rekrutacji;
  4. bieżącego nadzorowania przebiegu procesu kształcenia.

IV. Prawa i obowiązki słuchacza

§ 17

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. zdobywania wiedzy, udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów i programie nauczania, na zasadach w nich określonych;
  2. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni, niezbędnej do realizacji programu studiów;
  3. korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni, na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki Głównej Uczelni;
  4. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia;
  5. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych;
  6. zgłaszania kierownictwu jednostki prowadzącej studia podyplomowe i władzom Uczelni postulatów dotyczących planów i programów studiów oraz organizacji kształcenia, a także obsługi administracyjnej;
  7. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych dotyczących treści programowych studiów, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich.
 2. Słuchacz nie ma prawa do:
  1. świadczeń pomocy materialnej;
  2. urlopu od zajęć;
  3. legitymacji studenckiej.

§ 18

 1. Słuchacz obowiązany jest do:
  1. przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności i aktywności na zajęciach;
  2. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności;
  3. zaliczania zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów, w ustalonych terminach;
  4. terminowego przedkładania w Centrum Obsługi Studenta wymaganych dokumentów;
  5. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  6. niezwłocznego zawiadamiania Centrum Obsługi Studenta o zmianie danych osobowych podanych Uczelni;
  7. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  8. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem ukończenia kształcenia lub skreślenia z listy słuchaczy.

 

V. Przebieg studiów

 § 19

Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w systemie informatycznym do obsługi procesu dydaktycznego.

 

§ 20

 1. Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów.
 2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania (zasady zdawania egzaminu) oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach (egzaminach).
 3. Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu), przysługuje prawo do zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (egzaminatorem).
 4. Zasady zaliczenia semestru oparte są na systemie punktów ECTS.
 5. Warunkiem zaliczenia semestru i wpisu na semestr następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów uczenia się i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów w terminach zgodnych z harmonogramem (§ 16 ust. 1 pkt 3).
 6. Słuchaczowi, który nie zaliczył semestru studiów, Dyrektor Instytutu – po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych – może wyrazić zgodę na:
  1. ponowne korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadawalających wyników w nauce;
  2. ponowne odbycie praktyki pedagogicznej.
 7. Za ponowne korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz opłaty za ponowne odbycie praktyki pedagogicznej pobierane są opłaty, których wysokość określa corocznie Rektor w drodze zarządzenia. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.
 8. Zaliczenie ostatniego semestru studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów kursów oraz – w przypadku, gdy program studiów przewiduje – zdaniu egzaminu końcowego lub złożeniu pracy końcowej.

 

§ 21

Stosuje się następującą skalę ocen:

oznaczenie liczbowe oznaczenie słowne
5,0 bardzo dobry
4,5 dobry plus
4,0 dobry
3,5 dostateczny plus
3,0 dostateczny
2,0 niedostateczny

 

§ 22

 1. Plan studiów podyplomowych może przewidywać przygotowanie pracy końcowej.
 2. Na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów podyplomowych może przedłużyć termin złożenia pracy końcowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.
 3. Ocenę pracy końcowej wystawia nauczyciel akademicki prowadzący pracę.
 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy końcowej słuchacz ustala z kierownikiem studiów podyplomowych nowy termin złożenia pracy, nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 23

 1. Dyrektor Instytutu (lub kierownik innej uprawnionej jednostki), na wniosek kierownika studiów podyplomowych, skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. nieuzyskania w terminie zaliczenia;
  4. niezdania w terminie egzaminu;
  5. niezłożenia w terminie pracy końcowej lub niezdania egzaminu końcowego.
 2. Dyrektor Instytutu (lub kierownik innej uprawnionej jednostki) na wniosek kierownika studiów podyplomowych może skreślić uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy w przypadku niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów.
 3. Od rozstrzygnięcia o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia o skreśleniu.
 4. Rozstrzygniecie Rektora w wyniku rozpoznania odwołania jest ostateczne.


§ 24

 1. Wznowienie studiów podyplomowych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, skierowany do Dyrektora jednostki prowadzącej dane studia podyplomowe za pośrednictwem Centrum Obsługi Studenta, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Wznowienie studiów jest możliwe tylko w przypadku, gdy dane studia są uruchomione.
 3. Dyrektor, wyrażając zgodę na reaktywację, określa zakres i termin wyrównania ewentualnych różnic programowych.
 4. Za korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych pobierane są opłaty, których wysokość corocznie określa Rektor w drodze zarządzenia. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.


§ 25

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych programem tych studiów oraz niniejszym regulaminem.
 2. Wynik końcowy studiów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych w ich trakcie ocen (łącznie z oceną pracy dyplomowej i egzaminu końcowego – jeśli są przewidziane planem studiów), po zaokrągleniu tej średniej według zasady:

do 3,20 – dostateczny
od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny
od 3,71 do 4,20 – dobry
od 4,21 do 4,49 – plus dobry
od 4,50 do 5,00 – bardzo dobry

§ 26

Kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych są kwalifikacjami cząstkowymi, które nie funkcjonują samodzielnie, lecz łącznie z kwalifikacjami pełnymi, potwierdzonymi dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 27

 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia, według obowiązującego wzoru ustalonego przez Uczelnię.
 2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wydać na wniosek absolwenta duplikat.


§ 28

W sprawach związanych z tokiem studiów a nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

VI. Przepisy końcowe

 

§ 29

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oznacza akceptację Regulaminu studiów podyplomowych.

§ 30

Zasady i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania studiów podyplomowych w Uczelni oraz uruchamiania kolejnych edycji danych studiów, jak również wzory dokumentów związanych z organizacją studiów podyplomowych w Uczelni określa zarządzenie Rektora.

 

Podstawa prawna