studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku psychologia i biologia zwierząt absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w obszarze interakcji człowieka ze zwierzętami. Obszary te dotyczą pracy ze zwierzętami i ich opiekunami, świadczenia usług jako behawiorysta w zakresie diagnozy, szkolenia i rozwiązywania problemów zwierząt, a także działań interwencyjnych (wizytacje, inspekcje, ekspertyzy). Posiada umiejętności w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz szkolenia zwierząt. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych jak i szczegółowych zagadnień z psychologii i biologii zwierząt, opartych na podstawach nauk społecznych (psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia) oraz rolniczych (zootechnika, weterynaria). Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu zachowania zwierząt (jego przyczyn oraz sposobów modyfikowania) oraz biologii zwierząt (anatomii, fizjologii), a w szczególności zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich/hodowlanych.

Posiada wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań z zakresu minimalnych warunków utrzymania, hodowli oraz ochrony zwierząt, a także przepisów w zakresie prowadzenia badań na zwierzętach. Ma kompetencje do oceny i tworzenia optymalnych warunków do ich utrzymania. Potrafi w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w celu kształtowania prawidłowych warunków bytowania zwierząt i zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z nimi. Potrafi skutecznie się komunikować i efektywnie współpracować z opiekunami/właścicielami zwierząt oraz instytucjami zajmującymi się zwierzętami. Dysponuje umiejętnościami w zakresie odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek-zwierzę i zwierzę-zwierzę.

Ponadto posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania zwierząt w edukacji i prowadzenia terapii wspomagającej z udziałem zwierząt. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada również wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy zespołowej, i do kierowania pracą zespołu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu studiowanego kierunku.

Możliwość zatrudnienia: zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami i/lub ich opiekunami. Uzyskane przez absolwenta kwalifikacje stwarzają możliwość pracy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w sektorze prywatnym, w administracji samorządowej, jednostkach resortowych, organizacjach pozarządowych oraz komisjach etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, a także w jednostkach naukowo-badawczych, klinikach dla zwierząt, w ośrodkach terapii i/lub szkolenia zwierząt, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w schroniskach dla zwierząt, ośrodkach opieki dla zwierząt, hotelach dla zwierząt, stadninach i ośrodkach nauki jazdy konnej, ogrodach zoologicznych oraz w służbach nadzorujących poziom dobrostanu zwierząt i przestrzeganie prawa w stosunku do zwierząt. Absolwent posiada umiejętności potrzebne do świadczenia usług jako behawiorysta.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jednostkach administracji państwowej, organizacjach pozarządowych i jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent przygotowany będzie również do założenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach, zwierzętarniach, hotelach dla zwierząt, w jednostkach prowadzących terapię z udziałem zwierząt, w placówkach zajmujących się ochroną przyrody, jak również w organach nadzoru wszelkiego rodzaju działalności zajmującej się zwierzętami. Inne zawody, możliwe do wykonywania przez absolwentów to behawiorysta, przewodnik psa tropiącego/poszukującego różnego rodzaju substancji, treser zwierząt, pracownik wystaw dla zwierząt czy salonów pielęgnacji zwierząt. Posiadanie przez absolwenta interdyscyplinarnej wiedzy pozwoli na dalszy rozwój i możliwość aplikowania na studia doktoranckie/podyplomowe z kilku dziedzin.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia trzeciego stopnia – psychologia, biologia, zootechnika. Studia podyplomowe umożliwiające dalszą specjalizację w pracy ze zwierzętami.


 

Kontakt

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
ibnz@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi