studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku cyberbezpieczeństwo uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak również rozumie i potrafi efektywnie analizować procesy zachodzące w środowisku cyfrowym w biznesie i podmiotach publicznych oraz osób fizycznych. Ma wiedzę z zakresu:

 • kryptografii;
 • tworzenia, konfiguracji i wykorzystania narzędzi oraz technologii związanych z bezpieczeństwem systemów oraz sieci komputerowych lokalnych i rozległych (w celu zabezpieczania ich funkcjonowania w instytucjach publicznych oraz u wszelkiego rodzaju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
 • działania aplikacji i usług elektronicznych w Internecie (a także w sieciach o mniejszym zasięgu, w tym lokalnych);
 • dostępnych rozwiązań w obszarze zabezpieczeń sieci teleinformatycznych, systemów komputerowych, aplikacji oraz projektowania tego typu systemów.


Ponadto zna zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, w tym między innymi:

 • aspekty prawne, kryminologiczne i techniczne cyberprzestępczości;
 • patologiczne formy korzystania z mediów i cyberprzemocy;
 • zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego.


Absolwent kierunku cyberbezpieczeństwo posiada umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach sieci teleinformatycznych, systemów operacyjnych i technik tworzenia aplikacji;
 • pracy w różnego typu środowiskach programistycznych;
 • doboru, konfiguracji i eksploatacji specjalistycznego sprzętu sieciowego (szczególnie w zastosowaniach dotyczących projektowania i integracji systemów bezpieczeństwa);
 • zabezpieczania systemów teleinformatycznych przed atakami oraz dokonywania analizy struktur wrażliwych, w tym sieci komputerowych, w kontekście ich podatności na ataki;
 • kształtowania kultury bezpieczeństwa współczesnego człowieka, minimalizacji zagrożeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, finansów, tożsamości i prywatności, zwalczania cyberprzestępczości, jak również zapobiegania patologiom cyfrowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

 Absolwenci tego kierunku studiów mogą podjąć pracę w obszarach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni (sektor prywatny/publiczny), w tym:

 • podmiotach tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa;
 • w policyjnych wydziałach do walki z cyberprzestępczością,

jak również jako eksperci działów IT do spraw bezpieczeństwa między innymi jako:

 • administratorzy sieci komputerowych,
 • specjaliści do spraw bezpieczeństwa,
 • analitycy i konsultanci do spraw cyberbezpieczeństwa,
 • inżynierowie bezpieczeństwa,
 • pentesterzy,
 • Security Software Developerzy – programiści z wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa,

a także jako:

 • • edukatorzy kompetencji cyfrowych,
  • pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia w tym obszarze,
  • pracownicy organizacji fact-checkingowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej, a także możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku cyberbezpieczeństwo, jak również pokrewnych kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.
Kontakt

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki