studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • potrafi profesjonalnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz archiwisty w archiwach wchodzących w skład państwowej sieci archiwalnej oraz tych spełniających funkcje archiwalne w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • może zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie;
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i samorządowych;
 • posiada umiejętność obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • posiada wiedzę o dokumencie tradycyjnym i elektronicznym, o zasadach gromadzenia i opracowania dokumentów współczesnych, zasadach i technikach zarządzania dokumentacją i informacją we współczesnych kancelariach;
 • posiada znajomość systemów kancelaryjnych dawnych i współczesnych;
 • ma umiejętności porządkowania i selekcji dokumentacji;
 • posiada umiejętności analizy i krytyki źródeł, orientację w literaturze przedmiotu;
 • umie odczytać dokumentację powstałą na ziemiach polskich;
 • posiada wiedzę o przebiegu procesu historycznego szczególnie w zakresie historii Polski, historii ustroju i źródłoznawstwa;
 • posiada przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista-researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm i przedsiębiorstw;
 • potrafi zbierać informacje ogólne o rynku określonych usług czy towarów;
 • posiada wiedzę jak organizować dostęp do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji oraz funkcjonować w oparciu o programy do obsługi własnych warsztatów informacji;
 • posiada przygotowanie do pracy w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją, infobroker. Absolwenci są przygotowani do pracy w archiwach państwowych, zakładowych, kościelnych, czy sektora prywatnego oraz w instytucjach kultury. Uzyskują kompetencje niezbędne w pracy urzędnika – są specjalistami w zakresie koordynowania czynności kancelaryjnych oraz nabywają umiejętności elektronicznego zarządzania dokumentacją. Są przygotowani do pracy jako brokerzy informacji w mediach i specjalistycznych działach dokumentacyjnych przedsiębiorstw i firm.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki