studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym oraz komunikować z osobami, które nie są ekspertami w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Jest świadomy konieczności ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji. Zdobytą wiedzę poszerza w ramach zaproponowanych specjalności.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo zdrowotne przygotowany będzie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach i instytucjach kształtujących postawy prozdrowotne społeczeństwa oraz koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach, realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (art. 209) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 44.1).

Absolwent studiów uzyska kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy, analizy, projektowania działań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacjach codziennych oraz podczas zdarzeń nagłych, jak terroryzm czy epidemia. W zależności od wybranej specjalności uzyskać także może dodatkowe kwalifikacje.

Szczegółowe kompetencje zawodowe absolwent uzyskuje w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Ponadto zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Absolwent – w zależności od ukończonej specjalności – posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie:

  • specjalność edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne: uprawniające do pracy w charakterze edukatora zdrowia. Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Ukończenie tej specjalności uprawnia do kontynuowania na studiach drugiego stopnia kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa/przysposobienia obronnego oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).
  • specjalność zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego: uprawniające do pełnienia roli zawodowej analityka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, koordynatora jednostek działających na rzecz ochrony zdrowia, w tym samorządowych. Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne ze specjalnością edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne i jest przygotowany do pracy w charakterze edukatora zdrowia. Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Ukończenie tej specjalności uprawnia do kontynuowania na studiach drugiego stopnia kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa/przysposobienia obronnego oraz nauczyciela wychowania fizycznego.

Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności predestynują absolwentów tej specjalności do podjęcia jako pracownicy cywilni w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, służby specjalne, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna), organizacjach pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa oraz instytucjach samorządowych. Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika, zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne ze specjalnością zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego i jest przygotowany do pełnienia roli analityka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, koordynatora jednostek działających na rzecz ochrony zdrowia, w tym samorządowych.

Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności predestynują absolwentów tej specjalności do podjęcia pracy jako pracownicy cywilni w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, służby specjalne, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna), organizacjach pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa oraz instytucjach samorządowych.

Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika, zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).

Ukończone studia predestynują absolwentów do wstąpienia do jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz instytucji z nim współpracujących.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Zdrowiu

telefon 12 662 6361
inz@uken.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Zdrowiu